فقـدان مشـروعیت و آهنـگِ زورسـالاری

در دنیـای امروز، مردم‌سالاری و پاسداشتِ ارزش‌های دموکراتیک، بهترین شیوه برای کسب مشروعیتِ سیاسی و فراغت از کاربرد ملالت‌آورِ زور و خشونت به شمار می‌آید. اما زمانی‌که حکومت‌ها از جادۀ دموکراسی و نماینده‌گی از مردم خارج و به سمتِ استبداد و خودکامه‌گی سوق می‌یابند، اصطکاک و برخوردِ داغ میان حکومتِ مرکزی و نهادهای پیرامون، به یک روند رایج و قابل انتظار تبدیل می‌شود. حکومت کنونیِ مسمّا به وحدت ملی و شهروندان افغانستان، دقیقاً در چنین تجربه‌ و آزمونی قرار گرفته‌اند. روز گذشته ادارۀ ارگان‌های محلی اعلام کرد که عبداللطیف ابراهیمی والی...

بيشتر بخوانيد...