این غایلۀ BBC لبۀ شمشیر تروریزم را کشنده‌تر می‌سازد

احمدولی مسعود/ یک شنبه 14 عقرب 1396/

در اوج جهاد افغانستان بود که دو کارمند ارشد بی بی سی، یکی بنام (گوردن آدم)بریتانیائی رئیس بخش افغانستان bbc، دومی بنام آقای نبی مصداق ریئس بخش پشتوى bbc، فعلاً مشاور ارشد مطبوعاتى آقای اشرف غنی احمدزی، هر دو در قومی سازی جهاد افغانستان از تریبیون BBC مشغول mandegar-3سازماندهی و تبلیغات بودند.
در جایگاه نمایندۀ مجاهدین در لندن و اینکه قسمتی از حمایت های مالی این بنگاه سخن پراگنى بریتانیا از طرف آن دولت پرداخت میگردید، زیاد تلاش نمودم تا رهـبرى bbc و وزارت خارجهء انگلستان را متوجه این سیاست نفاق افگنانهء مدیریت bbc بسازم، اما مؤثر نیآفتاد تا اینکه بگونۀ جدی و مستند مسأله را دنبال کردم و سرانجام رهبری بی بی سی مجبور گردید که آقایون نامبرده را اخراج نماید.
تفکر و تعصب قوم گرایانۀ آقای نبی مصداق آنهم بگونۀ افراطی نا گفته پیدا بود، اما موضع گیری های افراطى تَر آقای گوردن آدم، در تطبیق این سیاست تفرقه پراگنی نگران کننده بود.
حالا با شناختی که از سیاست بی بی سی و نقش اکثر کارمندان افغانی آن در سیاستگذاری و تطبیق آن دارم با ادامهء کار مهـره هـایى که از دوران آقاى مصداق تا هـنوز باقیست، شکی نیست که در این غایلهء اخیر زبانى قصد خوبی نداشته اند و ندارند، رویهـمرفته این سیاست تنش آفرینى بگونهء طبیعى باعث عکس العمل مردم میگردد، اما متأسفانه فرصتی هـم می‌شود مغتنم برای قوم گرایان افراطی تا ازین غایله نفع کشی سیاسى نمایند، نفاق را بیشتر دامن بزنند، اذهان را مسموم، خلق را سرگردان و مأیوس‌تَر، شمشیر تروریزم را برنده تر، جنگ‌های استخباراتی را مشتعل تر و کشور را به لبۀ سقوط نزدیکتر برسانند و این است أصل تراژیدی بخصوص در این وضعیت بشدت بحرانى افغانستان.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    تبصره و معلومات دقیق جناب ولی مسعود از فعالیت مخربانه نبی مصداق عضو سابق بخش پشتوی بی بی سی ، که حال مشاور غنی میباشد و روی انگیزه های شدید برتری طلبانه قومی به نفع طالب فعال بودند :غنی ، کرزی ، نبی مصداق و دیگر هم قطاران شان که در کابینه کرزی و بعدن سمت وزیر و مامورین عالی رتبه را داشتند همراه با خلیلزاد در زمان اشغال کابل بالوسیله مثلث شیطانی آی اس آی – لادن- طالب برای شناخت طالب در کشور های اروپایی و امریکا کمپاین میکردند.