بازی با برگ تبارگراییِ لگام‌گسیخته در سیمای نو

گزارشگر:عزیز آریانفر ۱۵ سرطان ۱۳۹۸

با گرایش روز افزون و لغزنده پاکستان به سوی چین، امریکا و انگلیس به کمک هند در برنامه دارند تا بار دیگر پشتونیسم افراطی و لگام گسیخته را در کشور دامن بزنند تا زمینۀ کار گیری از ابزار فشار بر پاکستان و در عین حال، ایران را فراهم نمایند. به نوبۀ خود روسیه هم که در بازی با کارت پشتون ید طولانی دارد، در پی بهره‌برداری ابزاری به سود خود است و دستگاه اطلاعاتی آن کشور از دیر باز در این راستا به پویایی و تکاپو افتاده است.
mandegarچین هم بیش از پیش می‌کوشد، سران قبایل و ملاهای گستره قبایل پشتون و در کل پاکستان را بخرد و در این کار بسیار موفق هم بوده است. از همین‌رو، هر از چند گاهی شاهد سخنرانی‌های آتشین ملاهای پاکستانی هستیم که لب به ستایش دولت کمونیستی چین می‌گشایند و آن کشور را بزرگترین حامی و ناجی جهان اسلام از شر کفر غرب می‌خوانند.
دولت پاکستان هم با کمک اعراب وهابی به دامنه‌یابی و گسترش افراط‌گرایی اسلامی در میان قبایل پشتون و بلوچ بیش از پیش در تکاپو است.
در نتیجه، بار دیگر شاهد گسترش جنگ‌های بی‌پایان فرسایشی و خون‌ریزی گسترده در گستره قبایل از یک‌سو و رشد تاجیکیسم، ازبیکیسم و هزاره‌ایسم افراطی در واکنش به پشتونیسم افراطی در درون کشور از سوی دیگر هستیم.
همه بازی‌های موش و گربه با طالبان در مسکو و دوحه و برگزاری نشست قبایل پشتون در دهلی و دامن زدن به افراطی‌گرایی لگام‌گسیختۀ تباری در کشور که در راستای بازآوری طالبان بر تخت‌گاه کابل می‌باشد؛ با کارگردانی واشنگتن در همین راستا سیر می‌کند.
حلقات و محافل معلوم‌الحالی هم در داخل کشور کماکان به این آتش فروزان هیمه می‌اندازند. کما این که مشی تبارگرایی افراطی پس از انتخابات ۲۰۰۴به مشی رسمی و ایدیولوژیکی ارگ مبدل شده که تا به امروز به گونه سامان‌مند ادامه دارد.
اما این تنها کل مشکل نیست. بازی با کارت بلوچ و کرد هم در منطقه به شدت روان است تا دیده شود، کار به کجا خواهد کشید؟
روشن نیست چه وقت از شر این تسلسل و دور باطل رهایی خواهیم یافت. تاریخ باز هم به گونۀ تراژیک و در عین حال به شکل مضحکه تکرار می‌شود. اما با دریغ و درد که باز هم رودباری از خون در گستره بودوباش قبایل مرزی روان خواهد شد و در داخل نیز تنش‌های تباری و زبانی به مرز بحرانی خواهد رسید که می‌تواند پیامدهای بس زیانباری برای کشور داشته باشد و شیرازه بی‌آن هم از هم گسیخته وحدت ملی ما را بیش از پیش بدرد و از هم بگسلد و کشور را به سوی فروپاشی بلغزاند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    تصویر جدیدی از اوضاع در منطقه باامکانات احیای پشتونیسم با حمایت هند، انگلیس ، امریکا و روسیه ؟ برای تحت فشار قراردادن پا کستان در نزدیک شدن با چین و اتحاد ستراتژیک با ان کشور در روزنامه وزین ماندگار که ناظر اوضاع داخلی – منطقوی اند.

    درین بازی به تصویر کشیده شده از تاثیر عمیق ، وابستگی دسته های مسلح تبهکار طالب و متحدین افراطی آن با آی اس آی ، کنترول دقیق آی اس آی بالای شبکه طالب و همه امکانات پیدا و پنهان آن با پا کستان خبری نیست.

    افزون بران بیش از بیست در صد نیرو های امنیتی پاکستان ، به ویژه بعد از تجاوز شوروی سابق به افغانستان ، متشکل از پشتون های وابسته به پا کستان و پنجابیزه شده میباشند که در ساختار اقتصادی و منافع ” طبقاتی ” شدیدن با پنجابی ها دارای منافع مشترک اند . درین تحلیل و درین معادله از این منافع ” طبقاتی ” پشتون های مزج شده در نظام پا کستان ذکری نیست.
    پا کستان هم درین اواخر مانور های جدیدی را بنام تاجیکان پا کستان به راه انداخته است که شاید تلاشی برای کفاره گناهان و یا مانور شیطانی دیگر باشد.