نامۀ سرگشـادۀ رییس عمومی شبکۀ تلویزیونی «جهان»ِ ولایت پروان به روزنامۀ ماندگار

/

mandegar-3تلویزیون «جهان ورزش» به تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱ جواز نشراتی خود را از تلویزیون ملی و معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌دست آورد؛ ولی چون ورزش آن‌قدر در پروان پُربیننده نبود و همچنین بر اساسِ تقاضای مردم شمال کابل، در تاریخ ۱۳۹۲٫۶٫۱۲ درخواستی را ترتیب کردیم مبنی بر این‌که می‌خواهیم نشرات تلویزیون جهان ورزش را که مختص ورزشی بوده، به نشراتِ عمومی مبدل کنیم. مسلماً در این صورت اگر از لوگو که «جهان سپورت» بوده، سپورت یا ورزش را حذف کنیم، فقط نام «جهان» باقی می‎ماند. امر تعدیلِ نشرات از اختصاصی به عمومی از سوی مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ به امرِ آقای رهین را در دست داشته و داریم و در شعبات مربوطه هم از طرفِ ما پی‌گیری گردیده که آن را به شعبۀ جوازنامه‌های تلویزیونِ ملی تسلیم نموده‌ایم. و همچنان در کنار ورق درخواستی اساس‌نامۀ جدید، تشکیلاتِ جدید برای گرفتنِ جواز نشراتی به نام جهان به شعبۀ جوازنامه‌های تلویزیون ملی تسلیم کرده‌ایم. بعد از تسلیمی اوراق مورد نظر، صلاحیت صدور جواز نشراتی رسانه‌ها از تلویزیون ملی گرفته شد و کشمکش‌ها از آن‌زمان میان تلویزیون ملی و معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده بود و ادامه داشت تا این‌که رییس‌جمهور غنی به پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیونی را برای بررسی اسناد رسانه‌ها ایجاد نمود و تا این‌که صلاحیت صدور جواز نشراتی رسانه‌ها به معینیت نشراتی این وزارت داده شد و به همین دلیل کارِ صدور جواز به نام جهان که قبلاً ۹۰ درصد کارِ آن را طی مراحل نموده بودیم، به دلیل مشکل بین این دو نهادِ دولتی باقی ماند و جوازی به نام جهان صادر نشد.
تبانی معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با هارون اسدی و غفلت دادستانی کل:
شخصی به نام حاجی هارون اسدی به تاریخ ۱۳۹۳٫۸٫۲۱ بالای تلویزیون جهانِ ولایت پروان و شخص بنده عارض شده مبنی بر این‌که هارون اسدی مالک رادیو تلویزیون جهانِ کابل می‌باشم و در سه قسمت از عریضۀ خویش ذکر کرده که اسناد رادیو تلویزیون جهانِ کابل را طی مراحل کرده و اسناد قانونی نشراتی به‌دست دارد.
غفلت دادستان کمیتۀ شش دادستانی کل:
بنده مدارکی به‌دست دارم که ثابت می‌سازد هارون اسدی به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۱۴ سهم ۵۵ درصدی آقای عبدالمجید فرزند آقا گل رییس شبکۀ تلویزیونی وطن و ۴۵ درصد سهم آقای شبیراحمد فرزند خیرالله معاون شبکۀ تلویزیونی وطن را خریداری نموده و در همین تاریخ در ادارۀ آیسا رسماً هارون اسدی صاحب امتیاز تلویزیون وطن شده است. اما هارون اسدی حدود دو ماه قبل از این تاریخ، خود را به دادستانی کل به عنوان رییس تلویزیون جهان کابل معرفی نموده و بالای تلویزیون قانونی و دارای جواز نشراتی و دارای امر تعدیلِ نام از جهان ورزش به جهان، عارض شده است.
و همچنان در تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱ رادیوتلویزیون وطن در ریاست مالیه‌دهنده‌گان متوسط رسماً از تغییر نشرات تلویزیون وطن به نشرات تلویزیون جهان این ریاست به ادارۀ آیسا اطلاع داده است که ۴ ماه قبل از این‌که هارون اسدی مالک و صاحب امتیاز تلویزیون جهان کابل باشد، بالای مان عارض شده و در دادستانی کل هم افترا بسته است که گویا مالک و صاحب امتیاز تلویزیون جهان است و دارای سند نشراتی و جواز می‌باشد، درحالی‌که هنوز آن را خریداری هم نکرده است.
همچنان ما اسنادی به دست داریم که وزارت تجارت و صنایع کشور به تاریخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۲۴ تصدیق نموده که رادیو تلویزیون جهان نهادی تجارتی بوده و فعالیت دارد. درحالی‌که اسناد تسلیمی سهم تلویزیون وطن به شخص هارون اسدی که مکتوب آن از طرف ریاست عمومی ثبت مرکزی و ملکیت‌های فکری مدیریت اجراییۀ وزارت تجارت و صنایع، به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۱ به ادارۀ آیسا گیسل گردیده است. این خود نشان‌ می‌دهد که تاریخ تصدیق‌نامۀ وزارت تجارت و صنایع، صحت ندارد و یا هم جعل شده است.
سوءاستفادۀ معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از صلاحیت‌های کاریِ خویش و غفلت شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ:
اول: بعد از این‌که بنده درخواستی مبنی بر حل مشکل «جهان کابل» و «جهان پروان» را به دفتر نمایندۀ فوق‌العادۀ ریس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب پیش کردم، به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۲۹ از دفتر ایشان ـ آقای احمدضیا مسعود ـ مکتوبی به وزارت اطلاعات و فرهنگ مخصوصاً معینیت نشراتی ارسال شد که در این مکتوب گفته شده بود که به مشکلِ این دو رسانه رسیده‌گی صورت گیرد و به این دفتر دوباره اطمینان داده شود. اما هیچ‌گونه کاری در این زمینه صوررت نگرفت.
دوم: عریضۀ بنده به وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر این‌که به فعالیت و طی مراحلِ اسناد تلویزیون جهان کابل به صاحب‌امتیازی هارون اسدی خاتمه داده شود، در تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۱ ارایه شده و از طرف سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به حکم ۷۰۷ به تاریخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۱ به معینیت نشراتی برای پی‌گیری و حل این مشکل ارجاع و حکم داده شده است . ولی معینیت نشراتی هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده است.
سوم: در عین حال، اتحادیۀ رادیو تلویزیون‌های افغانستان، موسسۀ نی یا حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد و تلویزیون ملی مکتوب‌های متعددی را نوشتند مبنی بر این‌که در قدم اول، دادنِ نامِ مشابه به یک رسانۀ دیگر در صورتی که به چنین نامی یک رسانه عملاً فعالیت دارد و عضو اتحادیه هم است، خلافِ قانون بوده و در قدم دوم این‌که باید هرچه زودتر وزارت اطلاعات و فرهنگ و معینیت نشراتی این وزارت، به این مشکل رسیده‌گی کنند.
اما سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تمامی مکتوب‌های رسمی‌یی که در فوق ذکر گردید را در نظر نگرفته و در تاریخ ۱۳۹۴٫۶٫۳۰ جواز نشراتی تلویزیون جهان کابل را امضا نموده و همچنان با فشار بالای ریاست نشرات و ارتباطات عامۀ این وزارت نیز، جواز مربوطه را به امضا رسانده است. و در عین حال جواز هفته‌نامۀ جهان را به تاریخ ۱۳۹۴٫۳٫۴ صادر و امضا کرده و جواز پرودکشنی به‌نام جهان تصویر را هم به تاریخ ۱۳۹۴٫۹٫۴ صادر کرده است، که این خود نشان‌دهندۀ سوءاستفاده از صلاحیت‌ها و تبانی مطلق با هارون اسدی صاحب‌امتیاز تلویزیون غیرقانونی جهان کابل است.
تأکید می‌کنم که تمامِ آ‌ن‌چه ذکر کردم، مبتنی بر اسناد است.
بنده هم وقتی دیدم که خانم مصطفوی جوازی را به نام مشابهِ ما به رسانۀ دیگر صادر نموده که فعلاً هم نشرات دارد، از روی ناچاری خواستم کار غیرقانونی‌یی انجام دهم تا بتوانم معین نشراتی وزارت، خانم مصطفوی را متوجه کار خلافِ قانون‌شان بسازم. درخواستی بنده طوری بود که اگر از دیدگاه معینیت نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ دو رسانه با یک نامِ مشابه نشرات کرده می‌توانند، ما هم خواستیم به نام «طلوع یک» تلویزیون جهان پروان را تعدیلِ نام کنیم و خانم مصطفوی به در خواست‌مان با قلم خود چنین پاسخ گفتند:
ریاست نشرات از ایشان معذرت خواسته و یا هم مطابق سلیقۀشان نامِ دیگری را انتخاب نمایند مانند نام «جهان یک» و به نشرات خویش بپردازند.
این حکم را ایشان به تاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۰ به امضا رساند.
و با آن‌هم معینه صاحب نشراتی این وزارت، متوجه کارِ غیرقانونی خویش نشد و در راستای حل این مشکل کدام اقدامی انجام نداد و به حمایت‌های خود از شبکۀ تلویزیونی جهان کابل ادامه داد و همچنان در مصاحبۀ خود با روزنامۀ ۸ صبح چنین ابراز داشت که تلویزیون جهان کابل جواز نشراتی خویش را در سال ۱۳۹۳ اخذ کرده است که در آن زمان در آرشیف تلویزیونی به نام جهان یعنی تلویزیون جهان پروان ثبت و راجستر نبوده. درحالی‌که ما در تاریخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۱ جواز نشراتی جهان ورزش و در تاریخ ۱۳۹۲٫۶٫۱۲ امر تعدیل نام را از این وزارت اخذ نموده بودیم. این در حالی است که خانم مصطفوی در تاریخ ۱۳۹۴٫۶٫۳۰ جواز نشراتی رادیو تلویزیون جهان کابل را صادر کرده که تفاوت بین امضا و گفتۀ خانم مصطفوی در روزنامۀ هشت صبح کاملاً واضح و روشن است و گفتۀشان و صدور جواز توسط ایشان کاملاً در مغایرت با هم قرار دارد و کتمان حقیقت را صراحتاً انجام داده است.
از دیگر بی‌توجهی‌های خانم مصطفوی به مسایل حقوقی دو رسانه این‌که: او در جریان دعوا در کمیسیون‌های مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ و فرستادن پرونده به دادگاه، جواز تلویزیون جهان را خلاف اصل و قانون به تلویزیون دیگری به ریاست هارون اسدی داد.
بنده به‌خاطر دادخواهی، با جمعی از همکارانم در جوار دفتر نی یا موسسۀ حمایت‌کننده از رسانه‌های آزاد، خیمۀ تحصن برپا کردم تا از این طریق اعتراض مدنی‌مان را نشان دهیم. مقامات دولتی و جمع کثیری از رسانه‌ها، جامعۀ مدنی و ریاست اتحادیۀ رادیو تلویزیون‌های افغانستان و نی یا موسسۀ حمایت‌کننده از رسانه‌های آزاد کشور با ما همراه و هم‌صدا بودند.بعد از پنج روز برگزاری خیمۀ تحصن، نظر به صحبت تلفونی خانم مصطفوی با وکلای شمال کابل در شورای ملی، در منزل الحاج الماس زاهد جرگه‌یی با حضورداشتِ حاجی هارون اسدی و دو وکیل باصلاحیتِ وی و بنده با دو وکیل با صلاحیتِ خویش و همچنان با حضورداشت خانم سیده مژگان مصطفوی و الحاج میررحمان رحمانی و استاد صدیق احمد عثمانی و کمیل میرشاد بیگ رییس اتحادیۀ رادیو تلویزیون‌های افغانستان برگزار شد و هر دو طرفِ قضیه متعهد شدند به قبول فیصلۀ جرگه و مرعی‌الاجرا بودنِ آن. بعد از ارایۀ اسناد موثق توسط بنده به تاریخ ۱۳۹۵٫۱٫۷ چنین فیصله شد:
«تلویزیون جهان کابل مکلف است تا نام خویش را تعدیل کند و یا هم در صورت عدم تعدیل نام، مبلغ یک‌صدهزار دالر امریکایی به عنوان جریمه به تلویزیون جهان پروان بپردازد که در این صورت، تلویزیون جهان پروان مکف به تعدیل نام شود.»
در آخر هم این‎که: به رییس‌جمهور غنی و رییس اجرایی عبدالله عبدالله که در روزِ مطبوعات ندانسته می‌روند کیکِ تلویزیونِ غیرقانونی و نام‌نهاد جهان ـ تقلب‌شده از روی تلویزیون جهان پروان ـ را قطع می‌کنند، می‌گویم: شما که همیشه از پشت تربیون‌ها شعار مبارزه با فساد را سر می‌دهید، نباید از این فساد و معضله چشم‌پوشی کنید!
اسناد موثقِ ما در دفتر ریاست اجرایی و اخیراً در نزد معاون سخنگوی رییس‌جمهور آقای ظفر هاشمی نیز وجود دارد و به‌کرات هم برای حلِ این مشکل به آن‌ها مراجعه کرده‌ایم، ولی متأسفانه هیچ‌گونه همکاری از جانبِ این دو نهاد عالی با ما صورت نگرفته است.

با احترام
حاجی میرعبدالمقصود میرزاده، رییس عمومی شبکۀ تلویزیونی جهان ولایت پروان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.