بررسـی عـواملِ تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان

گزارشگر:دوشنبه 24 ثور 1397 ۲۳ ثور ۱۳۹۷

دکتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان ریاضت، سید خلیل‌الله سادات و رفیع جسور/

——————————————————————————————————————————————

موسسۀ تحقیـقاتی و مشـوره‌دهـی افغـانستان
——————————————————
بخش چهارم و پایانی/

mandegar-3نتیــجه‌گیری
این پژوهش به‌ هدفِ بررسی عواملِ تأثیرگذار روی پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان راه‌اندازی و انجام شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که اشتراک‌کننده‌گان حدِ اهمیت و حد تأثیرگذاری انتخابات را درک نموده و تدویر انتخابات آزاد و عادلانه را یگانه راه برای ختم شرایط نامناسبِ کنونی در کشور می‌دانند. آن‌ها ضمن آن‌که انتظار تدویر انتخابات برای استفاده از حق رأیِ خود برای به‌میان آمدنِ تحولات مثبت در کشورشان را می‌کشیدند، لغو احتمالی انتخابات و نادیده گرفتن حق رأی مردم را عامل بحرانی شدنِ اوضاع عمومی در کشور می‌دانستند. بر مبنای پاسخ‌های ارایه‌شده از سوی اشتراک‌کننده‌گان این پژوهش، نبود ظرفیت کاری و تخنیکی در نهادهای انتخاباتی در کشور و پرسش‌برانگیز بودنِ حد استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی، کاهش حد اعتماد مردم نسبت به پروسه‌های انتخاباتی به‌خاطر تقلب‌ها و جنجال‌های انتخاباتی گسترده در انتخابات‌های گذشته، به‌ویژه انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری، ناامنی‌ها و تنش‌های سیاسی و قومی میان سیاست‌مداران و جریان‌های سیاسی، کاهش حمایت‌ها و همکاری‌های تخنیکی و عملیاتی نهادهای بین‌المللی با پروسه‌های انتخاباتی در کشور، بی‌سوادی بیشتر رأی‌دهنده‌گان و عدم آگاهی آن‌ها از اهمیت و حد تأثیرگذاری رأی‌شان، فساد و رشوه‌ستانی، نبود یک سیستم منظم و مفید انتخاباتی در کشور و نامنسجم و نامشخص بودن برنامه‌های کاری کاندیداها از جمله فکتورها و عواملی اند که روی پروسه‌های انتخاباتی و تدویر انتخابات در کشور اثراتِ منفی خواهند داشت. همچنان، اشتراک‌کننده‌گان نقش احزاب سیاسی در پروسه‌های انتخاباتی در کشور را کم‌رنگ دانسته و برجسته شدن نقش احزاب ملی و با ظرفیت در پروسه‌های انتخاباتی را مفید قلمداد نمودند. بر مبنای نتایج این پژوهش، یک تعداد از اشتراک‌کننده‌ها در قبال مسایل مطرح‌شده کدام نظر خاص نداشتند که این حد بی‌اعتناییِ عده‌یی از مردم در قبال مسایل مهم چون انتخابات را بیان می‌کند. در نظرگیری نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش؛ دولت افغانستان، نهادهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای بین‌المللی همکار با پروسه‌های انتخاباتی در افغانستان را کمک خواهد کرد تا با آماده‌گی‌های بهتر به استقبال انتخابات بروند و با تدویر انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه مردم را در جهت رسیدن به یکی از خواست‌های مهم‌شان کمک نموده و زمینه‌های تحولات مثبت در کشور را فراهم نمایند.
پیشـنهادها
بر مبنای یافته‌های این پژوهش، مسایل و قدم‌های عملیِ ذیل برای مرفوع‌سازی یا حداقل کاهش فکتورهای منفی تأثیرگذار روی پروسۀ انتخابات در کشور پیشنهاد می‌شوند:
– قبل از تدویر انتخابات، دولت افغانستان با همکاری تخنیکی جامعۀ جهانی و نهادهای فعال داخلی، باید یک برنامۀ مشخص، معقول و قابل تطبیق انتخاباتی را تهیه و به مردم ارایه نماید؛
– باید در راستای ظرفیت‌سازی کمیسیون‌های انتخاباتی تلاش جدی روی دست گرفته شده و با انجام اصلاحات ممکن در میکانیسم و کمیسیون‌های انتخاباتی، اعتماد مردم نسبت به استقلالیت کاری و حد کارایی پروسه و کمیسیون‌های انتخاباتی جلب شود؛
– باید تلاش صورت گیرد تا همکاری‌های تخنیگی جامعۀ جهانی به پروسۀ انتخابات و نظارت‌های انتخاباتی نهادهای داخلی و بین‌المللی از جریان انتخابات در حد ممکن و قابل قبول افزایش یابند؛
– باید یک میکانیسم درست و دقیق برای جلوگیری از مداخلۀ زورمندان و مقامات محلی در امور انتخاباتی تهیه و عملی شود؛
– اجتناب و دوری جستن از برنامه‌های مبتنی بر تعصب و آجنداهای قومی و زبانی باید از جمله الزاماتِ کاریِ نامزدان و کمیسیون‌های انتخاباتی شناخته شود؛
– باید قبل از تدویر انتخابات، یک برنامۀ آگاهی‌دهی ملی و سراسری روی دست گرفته شود و به‌ گونۀ گسترده، متوازن و عملی برای مردم در مورد پروسۀ انتخابات و اهمیتِ رأی‌شان معلومات ارایه شود.

اظهـارنامه
این پژوهش از سوی هیچ نهاد یا فرد داخلی یا خارجی حمایتِ مالی نشده و با امکاناتِ خود اعضای موسسۀ تحقیقاتی و مشوره‌دهی افغانستان به‌گونۀ افتخاری انجام شده است.

منابع
Brown, T. C., Forsyth, C. J., & Berthelot, E. R. (2014). The mediating effect of civic community
onsocialgrowth:The importance of reciprocity. The Social Science Journal, 51, 219–۲۳۰٫

Brysk, A. (1993). From Above and Below: Social Movements, the InternationalSystem and
Human Rights in Argentina.Comparative Political Studies,26
(۳):۲۵۹-۲۸۵٫

Burnell P. (2004) Building Better Democracies – Why political parties matter. Westminster
Foundation for Democracy pp. 5-6 (Retrieved from: http://www.wfd.org/upload/docs/WFDBBD5_noprice.pdf)

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2007).Designing and conducting mixed
methods research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Gélineau, F.(2013). Electoral accountability in the developing world.Electoral Studies,
۳۲, ۴۱۸–۴۲۴٫

Goodwin-Gill, G. (1994). Free and fair elections. Geneva: Inter- Parliamentary Union.
Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An
experiment with data saturation and variability. Field Methods, 59-82.
Hyde, S. (2004). The Democratic Signal: Explaining the Rise of International Election
Monitoring. Paper read at Midwest Political Science Association Annual
Conference, April 17, at Chicago, IL.

Keck, M., &Sikkink, K. (1998).Activists Beyond Borders: AdvocacyNetworks in-
International Politics.Ithaca, N Y : Cornell University Press.

Kuhne, W. (2010). The role of election in emerging democracies and post-conflict countries.
Friedrich-Ebert-Stiftung; International Policy Analysis.
Lean, S. F. (2004). The Transnational Politics of Democracy Promotion: Election Monitoring
in Latin America (Doctoral dissertation ), Available from ProQuest Dissertations & Theses database. ( UMI No. 3142945 ).

Norris, P. (2013). Does the world agree about standards of electoral integrity?
Evidence for the diffusion of global norms.Electoral Studies, 32 , 576–۵۸۸٫

Suter, W. N. (2006). Introduction to educational research: A critical thinking approach.
Thousand Oaks, CA: Sage.

Wiersma, W. &Jurs, S. G. (2005).Research methods in education (8thed.). Boston, MA:
Pearson Education.

Afghan presidential candidate rejects election ‹coup› and ‹plans parallel government›. (۲۰۱۴,
July 8) The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/10952827/Afghan-presidential-candidate-rejects-election-coup-and-plans-parallel-government.html.

Official website of Afghan Independent Election Commission (2010):
http://www.iec.org.af/results_10/eng/.

Official website of Afghan Independent Election Commission (2014):
http://www.iec.org.af/2014-election.
Pastor, R. (1999). A brief history of electoral commissions. In A. Schedler, L. Diamond and
M. Plattner (eds), The self-restraining state: power and accountability in new democracies. Boulder: Lynne Rienner.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.