چگـونه بـرای مـوفق‌تـر شـدن از زبـانِ بـدن استفـاده کنیـم؟

گزارشگر:عسل رجایی‌منفر ۴ عقرب ۱۳۹۸

بخش سوم/

mandegarضربه زدن بر روی میز
کسی که با ریتمی یکنواخت و کسل‌کننده به روی میز ضرب می‌گیرد، می‌خواهد احساسِ بی‌قراری خود را بیان کند. نشانۀ دیگری که مشابه این حالت است می‌تواند این باشد که فرد مرتباٌ‌ دکمۀ خودکارِ خود را بالا و پایین می‌زند و یا با پاشنۀ پا به زمین ضربه می‌زند. پیام مستقیمِ این اشارات برای شما این است که باید دریابید که حرف‌های‌تان کسل‌کننده یا بی‌روح است و یا این‌که برای طرف مقابل تازه‌گی یا اهمیت ندارد.

بالا بودنِ سطح چشم‌ها
در یک جمع، معمولاً فردی که سطح دیدِ چشمانش از سایرین بالاتر است، رهبر محسوب می‌گردد. هنگامی که شما ایستاده باشید و دیگران نشسته، قطعاً شما را در موضع قدرت قرار می‌دهد و به شما اعتماد به نفسِ بیشتری می‌بخشد. پس بهتر است که در یک سخنرانی جایی بایستید که سطح چشمان شما از سایرین بالاتر باشد.

مالیدن چشم
اگر فردی چشمانِ خود را با انگشت اشاره مالش دهد، نشان‌دهندۀ فریب و نیرنگِ او می‌باشد. زمانی که فرد در حال دروغ گفتن باشد، اغلب سعی می‌کند تماس دیداری را با مخاطبِ خود قطع کند و مالیدن چشم این فرصت را به او می‌دهد. ایـن حرکتِ غیرارادی یـک افشاگر حسابی است که فرد دارد دروغ می‌گوید.

چشم برگرداندن
این نشانه نیز مانند مالیدنِ چشم نشان‌دهندۀ نیرنگ، فریب و دروغ است و فرد سعی دارد که با این کار تماس چشمی را با مخاطب قطع کند.

بستن چشم
اگر در یک مکالمه چشمانِ شخص طولانی‌تر از زمانی که برای پلک زدن نیاز است بسته شود و ابروهای او نیز بالا رود، به این معنی است که فرد به شنیدن حرف‌ها تمایلی ندارد و منتظر خاتمۀ آن است.

حرکت چشم به سمت بالا
این نشانۀ غضب و عصبانیت است. در صورتی که کسی در هنگام صحبت با کسی این نشانه را از خود بروز دهد، یعنی از حرف و یا رفتار طرفِ مقابلِ خود عصبانی گشته است.

نگاه پراکنده و مختصر به اطراف
این ژستی خجالت‌گـونه و عشوه‌گرانه است. فرد جسورانه خیره می‌شود درحالی‌که سرش را پایین انداخته و به سمتِ مخالف کج می‌کند که اشاره بر کم‌روییِ بی‌باکانه دارد.

نگاه مُمتد
این بی‌تردید یک نشانۀ گرایش جنسی است. شخصی که تماس چشمی برقرار می‌کند، چشم برگردانده، سپس مجدداً به چشمانِ شما نگاه می‌کند، در واقع به دنبال آشنایی بیشتر با شما است.

نگاه خیرۀ شدید
این نشانۀ خلق تهاجمی، سلطه‌جویانه و تهدیدآمیز است.

بالا انداختنِ یک ابرو
زمانی که یک ابرو بالا انداخته می‌شود درحالی‌که ابرویِ دیگر پایین باقی می‌ماند، مفهومش این است که شخص حرف طرفِ مقابل را باور نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.