چگـونه بـرای مـوفق‌تـر شـدن از زبـانِ بـدن استفـاده کنیـم؟

۶ عقرب ۱۳۹۸

بخش پنجـم و پایانی/

mandegarمناره کردن انگشتان
هنگامی که فردی انگشتانِ خود را به هم فشرده و چانه و دهان را روی سر انگشتان قرار می‌دهد، نـشانگر تفکرِ عمیق است. مانند زمانی که شخص به امید شنیدنِ جواب می‌باشد. همچنین حایلی اسـت بـرای مـحـافـظـت کـردن از قفسۀ سینه، پایین صورت و دهان.
مشتِ پوشیده‌شده با دستِ باز
این نشانه بیانگرِ این است که طرف مقابلِ شما خشمگین است اما در تلاش است که خشمِ خود را کنترل کند و آرام بماند. اما در این حالت باید بسیار مراقب رفتار و یا گفتارهای بعدیِ خود باشید، چون ممکن است با هر چیز کوچکی شخص کنترلِ خشمِ خود را از دست بدهد.
پرتاب دست
اگر فردی در هنگام صحبت با دیگری دستِ خود را به سمتِ او پرتاب نماید، به این معنی است که با حالتی پرخاش‌گرانه می‌خواهد عقاید و حرف‌های خود را به طرفِ مقابل تحمیل نماید. اگر پرخاش کمتری در او وجود داشته باشد، تنها از پرتاب انگشتانِ خود استفاده می‌نماید.
قلاب کردنِ دست‌ها پشت سر
این یک ژست متکبرانه می‌باشد. خصوصاً زمانی که فرد به عقب تکیه داده باشد. در واقع در این حالت فرد به برتریِ خود اعتماد دارد و نیازی نمی‌بیند که بخواهد در برابر طرفِ مقابل از خود دفاعی بکند.
دست کشیدن در میان موی‌ها
افراد زمانی این رفتار را از خود نشان می‌دهند که دربارۀ حرفی که می‌خواهند بزنند، مردد باشند و اطمینان نداشته باشند.
تکان دادنِ پای‌ها
وقتی که شخصی یک پایش را بر روی دیگری انداخته و در هوا تکان می‌دهد به این معنی است که حوصله‌اش سر رفته و یا این‌که به دنبال گریز است.
انداختن پای‌ها روی هم
این حالت نشان‌دهندۀ این است که فرد آسوده‌خاطر است و دغدغه ندارد.
قفل کردن پای‌ها
این نیز نمونه‌یی از ژستِ زنانه می‌باشد. او در حالی که ایستاده، یک پا را به پشت پایِ دیگر قفل می‌کند. این عمل معمولاً به مفهوم آن است که فرد عصبی و ناراحت می‌باشد.
دست به کمر زدن
وقتی شخصی دست‌هایِ خود را به کمر می‌زند به این معنی است که از سایرین می‌خواهد از او فاصله بگیرند. در واقع نشان‌دهندۀ نوعی جامعه‌ستیزی است و از افراد در یک جمع می‌خواهد که به او نزدیک نشوند.
راست ایسـتادن
حالت ایستادنِ افراشته می‌گوید شما انسانِ با اعتماد به نفس، صادق و موفقی هستید. حتا اگر کوتاه قـد باشید، گرفتن یک ژست مطمین و بی‌پروا شما را پُرابهت نشان خواهد داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.