اشو

/

آزادی هدف زنده‌گی است. بدون آزادی، زنده‌گی ابداً معنایی ندارد. منظور از آزادی، آزادی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نیست؛ آزادی یعنی آزادی از زمان، آزادی از ذهن و آزادی از زور.

اشتراک گذاري با دوستان :