انیشتین

/

از نظر من، معادله [برابری و توازن] مهم‌تر از سیاست است؛ زیرا سیاست
برای اکنون است و معادله برای ابد.

اشتراک گذاري با دوستان :