فردریک کبیر

/

سیاست در ایجاد فرصت نیست، بلکه در استفاده از فرصت است.

اشتراک گذاري با دوستان :