ف او.رابرتسن

/

مقام نیست که انسان را می‌سازد، بلکه انسان است که مقام را می‌سازد. برده می‌تواند مردی آزاد باشد، جبار و خودکامه [هم] می‌تواند برده باشد؛ این خود ما استیم که مقام و موقعیت را پست یا عالی می‌سازیم.

اشتراک گذاري با دوستان :