منتسکیو

/

پریشان کردن اوضاع، مستلزم هوشمندی نیست؛ اما ایجاد نظم و تعادل به نیـروی عقل وابسته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.