نادرشاه افشار

/

میـدان جنگ می‌تواند میدانِ دوستی نیز باشد؛
اگر نیروهای دو طرفِ میدان به حقوقِ خویش بسـنده کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.