وین دایر

/

بکوشید که در برخورد با هرکس، او را به دیدۀ یک معلم بنگرید و چیزی از او بیاموزید.

اشتراک گذاري با دوستان :