گالیله

/

دنیا به حرف کسی گوش می‌دهد که دارای ارادۀ قوی است و می‌داند به کدامین سوی می‌رود.

اشتراک گذاري با دوستان :