طـرح شـورای نامـزدان شکـستِ بحـران انتخـاباتـی

۸ قوس ۱۳۹۸

دیروز هزاران تن از معترضان و هواداران تیم ثبات و همگرایی در برابر تقلب‌های انتخاباتی در کابل اعتراض کردند و خواستار شفافیت در کار انتخابات و کمیسیون انتخابات گردیدند و از تیم دولت‌ساز که آن را «تیم تقلب» می‌خوانند، خواستند تا از تقلب دست بردارد. در همین حال و پیش از آن شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در نشستی باتوجه به درکی که از بازی‌های انتخاباتی و رویاروویی سهمگین انتخاباتی دارند، وضعیت انتخابات در کشور را بحرانی خوانده و فیصله کردند که باید برای حل مشکلات انتخاباتی در کشور طرح نوی در انداخته شود. این شورا با اصل شمردنِ «شفافیت» و «عدالت» که از اختیار و ظرفیت کمیسیون انتخابات خارج گردیده است، هشدار داده است که اعلام «تصامیم ناعاقبت اندیشانه»، ثباتِ افغانستان را در برابرِ چالش‌ها قرار می‌دهد. آن گونه که شورای نامزدان گفته و نیز نهادهای سیاسی و ناظران انتخاباتی باور دارند، انتخابات از مسیرِ اصلی و معیارهای قانونی خودش بیرون شده است. در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات از یک‌طرف مطابق لوایح و طرزالعمل‌های خودش عمل نتوانسته و از طرف دیگر به مثابۀ کارگزار انتخابات، با بی‌اعتمادی و نارضایتی اکثریت مطلق نامزدان ریاست‌جمهوری روبه‌رو شده است، با چه منطق و مجوزی اصرار بر اعلام نتایج توأم با تقلبات ملیونی و غیر قابل قبول می‌نماید؟
راهپیمایان معترض هم خواستار باطل شدن سه صد هزار رای باطل شده از کمیسیون خواستند که به نفع یک تیم عمل نکند؛ اما متاسفانه
کمیسیون مستقل انتخابات هیچ‌گاهی به هیچ‌کدام از پرسش‌ها و نگرانی‌های شورای نامزدان ریاست جمهوری و نیز دیگر تیم‌ها و نهادهای انتخاباتی پاسخ نداده است. بنابراین در وضعی روشن است که اگر کمیسیون انتخابات در چنین شرایط به رویکرد های فراقانونی خود پایان ندهد و فیصله های آن نهاد پیامد های بحران آفرین خواهد داشت. در عین حال کمیسیون انتخابات در تصامیم خودش یک‌دست عمل‌نکرده و برخی کمشنران اقدامات برخی از مسوولان در کمیسیون انتخابات را «جنایت» خوانده اند. بنابراین اکنون که کار انتخابات لز دور قانونی خودش خارج شدهه و تقلب های چندصد هزاری اعتبار انتخابات را صدمه میرساند و کمیسیون نمیتواند به استقلال خویش تصمیم بگیرد و آرای باطل را مشروعیت ندهد، نیاز است تا به جای گلاویز شدن در فرایند مشکل ساز، مراحل بعدی انتخابات ناشفاف، به طرح نو برای شکستن بنبست و بحران انتخاباتی انتخابات متمسک شد. در این اواخر شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری طرح «تشکیل حکومتِ مشارکتی انتخابات محور» را پیشنهاد داده است که به نظر می‌رسد، برای نسخه موثری برای حل معضل انتخاباتی کشور بوده و باید تیم ثبات و همگرایی و هم به آن موافقت کند. اگرچه هنوز جزئیات این طرح برا ی طرف های ذیدخل و افکار عمومی ارائه نشده است اما پیداست که مصروف شدن در محور تیم دولت ساز و کمیسیون انتخابات با توجه به آهنگی که در پیش گرفته اند، هیچ دست پری برای تکت های معترض انتخاباتی نخواهد داشت. بنابرین طرح « تشکیل حکومت مشارکتی انتخابات محور» برای شکستن بحران انتخاباتی یک گزینه فوق العاده و عملی به نظر میرسد‌. زیرا در در این طرح قرار نیست که کمیسیون انتخابات کسی را به عنوان برنده اعلان کند اما بستر انتخابات محور معقولی برای شکل گرفتن یک حکومت با اشتراک همه نامزدان که جریان های سیاسی همسو با آنها را نیز در بر میگیرد، در محور نامزدی با بیشترین رای یک حکومت فراگیر را میسازند و کشور از این طریق وارد یک بحران تمام عیار از رهگذر بحرانی ساختن انتخابات نشود.
بنابراین پیشنهاد ما به طرف‌های سیاسی و دخیل در انتخابات کشور و نیز حامیان خارجی افغانستان این است که طرح جدید شورای نامزدان را به عنوان یک نسخه داخلی برای حل بحران انتخابات افغانستان ارزش بدهند و با حمایت و عملی کردن آن یک گام موثر برای حل مشکلات دم دست انتخاباتی بردارند‌ در عین حال رهبری حکومت و کمیسیون انتخابات بدانند که ایشان مسؤل مستقیم هر اقدام نآشیانه و پاسخگوی هر تصمیم بحران آفرین انتخاباتی میباشند و به همین خاطر کاری نکنند که کشور را وهرد یک فاز تازه از بحران سیاسی سازند و اجازه دهند که این طرح شورای نامزدان به عنوان اقدام پیشگیرانه، از بحران انتخاباتی جوگیری کند. رواه نوی را پیش روی افغانستان قرار دهد. زیرا از دولت مجود و کمیسیون های معذور چیزی که انتظار مردم افانستان است براورده شدنی نیست و باید کاری شود که حیثیت انتخابات اعاده گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.