مـوترهای شیشه سیـاه و امنـیت اجتمـاعی

گزارشگر:دوشنبه 27 قوس 1396 ۲۶ قوس ۱۳۹۶

در این روزها، کمپاین از بین بردن فیلم‌های سیاه از روی شیشه‌های موتر، در شهر کابل آغاز شده است و مسلماً باعث اعتراض‌هایی هم شده است. وقتی به جاده یی می بینیم که قطاری از موترهای شیشه سیاه به سرعت به سمتی در حرکت مردم احساس نگرانی می‌کنند وقتی که بدترین اتفاقات امنیتی و جنایی با استفاده از موترهای شیشه‌سیاه صورت می‌گیرد، امنیت اجتماعی مردم به شدت صدمه می‌بیند.
درگذشته همواره این کمپاین و برنامه‌ریزی پاک‌کاری شیشه‌های سیاه شده، نتیجۀ دلخواه را در پی نداشته است. اعتراض‌هایی که اخیراً توسط برخی از مقامات و نیز افرادی که دارنده‌گان موترهای شیشه سیاه اند به روش‌های مختلف بالا شده است؛ اما این اعتراض‌ها نباید مانعی چنین برنامه‌های بسیار مهم گردد. یکی از دلایلی که سبب ناکامی این برنامه‌ها در گذشته شده است، همین توجه به اعتراض‌ها در این مورد بود و قتی که یک مامور در برابر یک زورمند تمکین کند و نتواند فیلم سیاه را از شیشه موتر او پاک کند نمی‌تواند در برابر دیگر افراد اقدام کند و خود از کنار آن به راحتی می‌گذرد. از جانب دیگر وقتی که دولت نتواند این برنامه را به شکل عادلانه در امور همه افراد واجد شرایط عملی‌کند و یا هم تبعیضی در این زمینه قایل شوند بازهم این برنامه محکوم به شکست است. اما ادامۀ این برنامه از این جهت مهم است که بر بنیاد برخی ادعا ها و اسنادی که در نهادهای دولتی وجود دارد، یکی از عوامل انتقال تروریستان به اهداف شان و نیز یکی از عومل گشت و گذار مصوون افراد جانی و خطرناک همین موترهای شیشه سیاه است. درکنار اینکه این موترهای شیشه سیاه حسنی هم برای افراد دارد اما شر آن به مراتب بالاتر از خیر آن است. اما فقط شماری اندکی از افرادی که استثنا می‌توانند تلقی شوند دیگر باید هیچ کسی هم از موترهایی با داشتن شیشه های سیاه استفاده نکند. این در حالی است که برخی‌ها حتا برای پسر نوجوان و کودک خوردشان هم موترهای شیشه سیاه آماده کرده‌اند. باورها براین است که اگر برنامۀ زدودن فیلم از روی شیشه‌های موتر، به گونۀ درست و جدی عملی شود، کاهش کلانی در بسیاری از جرایم جنایی و تروریستی صورت می‌گیرد. اما متأسفانه، همین اکنون دیده می‌شود که با وجود جاری بودن این برنامه، هنوز هم افرادی هستند که بدون هیچ دغدغه‌یی موترهای شیشه سیاه حمل می‌کنند و مسوولان نتوانسته اند یا نخواسته اند که مانع آن شوند. بنابراین لازم است که مسوولان به خصوص گارنیزیون کابل که مسوولیت تطبیق این برنامه را دارند، باید هرچه زودتر در تطبیق این برنامه جدی باشند. از جانب دیگر آن عده از مسوولان دولتی و افرادی که دارای موترهایی شیشه سیاه هستند باید در این پروسه از خود همکاری نشان بدهند. زیرا این برنامه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های لازم برای تامین امنیت روانی مردم، کاهش وحشت و استفاده‌جویی و جرایم جنایی و حتا تروریستی است و اگر همکاری افراد قدرتمند و صاحب منصب و اقتدار و زور با ماموران در این خصوص نباشد، موفقیت این برنامه مه با مشکل بسیار جدی مواجه می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.