گروه پناهجویان افغانستانی در مسابقات دوش شهر بن مدال برنز گرفت

شنبه 11 ثور 1395/

mandegar-3این پناهجویان علت اساسی برنده شدن در این مسابقه را عرق ریزی راه های دشوار رسیدن به آلمان می دانند. آنان هیچ تجربه ای از مسابقه دوش در زندگی خود نداشته اما چالش های راه، عضلات آنان را آماده به پذیرش دشواری های زندگی نمود.
برای ادغام سریع پناهجویان در جامعه آلمان گزینه های متعدد وجود دارد. نقش گرفتن در برنامه هایی که از سوی آلمانی ها برگزار می شوند، از راه های سهل به شمار رفته که این امر سبب می شود تا در جریان آن تبادل تجارب صورت گیرد. این تبادل تجارب در حقیقت راه گشایی به شمار می رود که پناهجویان بتوانند در اسرع زمان ویژگی های جامعه آلمان را درک نموده و با آن همگام شوند.
به روز دهم ماه اپریل سال جاری مسابقه دوش با حضور صد ها شرکت کننده در شهر بن آلمان برگزار شد. این مسابقه از سوی «دویچه پوست» راه اندازی شده که در میان آنان جوانان پناهجوی افغان نیز شرکت کردند. این گروه چهار نفری توانست در سه ساعت و چهل و پنج دقیقه فاصله ۴۲ کیلومتر را بپیماید.
فعالیت این جوانان مورد تقدیر شرکت کنندگان آلمانی قرار گرفته و پس از پایان این برنامه عکس های یادگاری نیز با آنان گرفته شد. از سوی هم این جوانان با دریافت تقدیر نامه از سوی برگزار کنندگان این مسابقه دوش، مورد تحسین نیز قرار گرفتند.
عبدالبشیر تخاری و امید شاهزاده دو جوان افغان اند که پس از برگزاری این مسابقه بسیار خرسند به نظر می رسند. آنان خود را بسیار موفق احساس نموده تاکید دارند که شرکت کردن در چنین برنامه‌ها احساس دیگری برای شان به ارمغان می آورد. این دو جوان تاکید می‌کنند که علت اساسی موفقیت آنان تجربه نمودن دشواری‌های راه‌های قاچاق پنداشته می شود.
تصاویر این گروه شرکت کننده در دیوار اردوگاه شان نصب گردیده است. آنان تاکید دارند که ده ها کیلو متر راه را در وضعیت بد و شکم گرسنه برای رسیدن به آلمان پیموده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.