فصل جدید روزنامه ماندگار

افغانستان بعد از سال2021 و سقوط کابل به دست طالبان، یک شبه به بیست و یک سال قبل از آن برگشت. این همان چیزی بود روزنامه ماندگار از آن سالها و به طور مکرر هشدار داده بود ولی سیاست گران و دست اندر کاران امور، چنین اتفاقی را تا آخرین لحظات باور نمی‌کردند. دردمندانه نتیجه فروپاشاندن افغانستان و واگذاری آن به طالبان، که از طرف دولت بر سر اقتدار به رهبری آقای غنی، در فرایند یک بازی استخباراتی امریکا و پاکستان با طالبان صورت گرفت، چنان افغانستان را به پیش...

بيشتر بخوانيد...