دروغ‌های شـاخدارِ زمام‌داران

دروغ‌های شـاخدارِ زمام‌داران

سران حکومت وحدت ملی یا تعریفِ درستی از فساد ندارند و یا اینکه فکر می‌کنند مردم عقل‌شان را از دست داده‌اند که هرچه را به خوردشان بدهند فوراً قبول می‌کنند. آنچه که سران این حکومت در روز جهانی مبارزه با...

ادامه مطلب...
تـلاش‌هـای خلیـل‌زاد  و تکـرار تجـربۀ شـوروی

تـلاش‌هـای خلیـل‌زاد و تکـرار تجـربۀ شـوروی

دیدار زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ امریکا در مورد صلحِ افغانستان با ضمیر کابلوف نمایندۀ روسیه برای افغانستان در مسکو، نقطۀ عطفِ تازه‌یی در مذاکرات صلح می‌تواند باشد. به نظر می‌رسد که سرانجام امریکایی‌ها متوجه شدند که بدون حمایت بازیگران منطقه‌یی،...

ادامه مطلب...
روسـیاهی دیگـرِ ارگ

روسـیاهی دیگـرِ ارگ

ابطال آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان در حوزۀ کابل به همان جایی ختم شد که احتمالِ آن می‌رفت. سرانجام مشخص شد که دست‌های سه نهاد در این اقدامِ ظاهراً متهورانه در یک کاسه بوده و آن چیزی که از سوی کمیسیون...

ادامه مطلب...
ابطــال آرا؛  نخسـتین نشـانـۀ بحـران

ابطــال آرا؛ نخسـتین نشـانـۀ بحـران

ابطال کُل آرای انتخابات پارلمانی در حوزۀ کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به دلیل میزان بالای تقلب و مهندسی آرا، می‌تواند به معنای انجام تقلب‌های گسترده و سازمان‌دهی‌شده در تمام کشور باشد. هرچند کمیسیون انتخابات این فیصلۀ کمیسیون شکایات...

ادامه مطلب...
برخورد پروژه‌یی با جنگ

برخورد پروژه‌یی با جنگ

اعلان سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان، دیروز (12 قوس 1397) مبنی بر انجام عملیات برضد طالبان تا یک ماه آینده، بیشتر شبیه اعلانِ تجارتی‌ است که گاهی از تلویزیون‌ها منتشر می‌شود. وی اظهار کرد که هیأتی از وزارت‌های دفاع و داخله...

ادامه مطلب...