معارف هرات و دشنۀ فساد

معارف هرات و دشنۀ فساد

گاهی برخی از دوستان بر من خُرده می‌گیرند که زیاده از حد با سران دولتی در افتاده‌ای و همه چیز را سیاه می‌بینی. گاهی واقعاً دچار این تردید می‌شوم که نشود دوستان راست بگویند و من بیشتر از حدی که...

ادامه مطلب...
صـلح افغانستان  و سیاست خارجی عربستان

صـلح افغانستان و سیاست خارجی عربستان

اخیراً شورای عالی صلح کشور، به پا پیش کشیدنِ عربستان در امر صلح افغانستان، بسیار خوش‌بین شده است. این شورا باور دارد که عربستان می‌تواند با توجه به تأثیری که بر طالبان دارد، آنان را به روند صلح تشویق کند....

ادامه مطلب...
یون؛ فاشیستی در قبای ملی‌گرا

یون؛ فاشیستی در قبای ملی‌گرا

زمانی هانا آرنت اندیشمند سیاسیِ نام‌آشنایِ آلمانی که مرارت‌های زیادی از نازی‌ها دید و سرانجام با شرکت در محکمۀ ادولف آیشمان دیدگاه‌های خود را دربارۀ فاشیسم و توتالیتریزم در قالب یک جزوه ارایه کرد، می‌گوید: آدم مستبد و دیکتاتور می‌داند...

ادامه مطلب...
برگـزاری انتخـابات  در نیـمی از مـراکز رای دهـی!

برگـزاری انتخـابات در نیـمی از مـراکز رای دهـی!

براساس آخرین گزارش نهادهای امنیتی کشور، نزدیک به هزار مرکز رای دهی در دست مخالفان مسلح قرار دارد و در این مناطق برگزاری انتخابات در حال حاضر ناممکن به نظر میرسد. در همین حال این نهادها می‌گویند بیشتر از دو...

ادامه مطلب...
سـرشمـاری از فضـا  جنجـال در زمیـن

سـرشمـاری از فضـا جنجـال در زمیـن

هنوز مشکل شناس‌نامه‌های الکترونیکی پابرجاست و کسی نمی‌داند چه زمانی برای آن راه‌حلی پیدا خواهد شد که مشکلِ تازه‌یی که بدون پیوند با شناس‌نامه‌ها نمی‌تواند باشد، سر برآورده است. در تازه‌ترین مورد، یک نهاد سویدنی، سرشماری جمعیتِ افغانستان را از...

ادامه مطلب...