گُنده‌گویی‌های حکمتیار

دو روز پیش، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای نخستین‌بار در داخلِ کشور و در انظار عمومی در ولایتِ لغمان ظاهر شد و سخنانی همراه با بیم و امید ابراز داشت. اظهاراتِ آقای حکمتیار اگرچه در بیشترِ موارد سخت‌گیری و...

ادامه مطلب...

آیا حکمتیار «تغییر» کرده است؟

دیروز گلبدین حکمتیار از رهبرانِ پیشینِ جهادی و یکی از چهره‌های ناراضی از نظام‌های پساکمونیستی، سرانجام از پاکستان به افغانستان رسید و در ولایت لغمان در میانِ ده‌ها تن از هوادارانش سخنرانی کرد و ظاهراً به روند صلح پیوست. این...

ادامه مطلب...

به استعفا اکتفا نتوان کرد!

در جمعه‌یی که گذشت، حادثۀ تروریستیِ فاجعه‌باری در ولایتِ بلخ رُخ داد که اگر مسوولان رسالت و مسوولیتِ خود را به‌درستی بازمی‌شناختند، می‌سزید که از اندوهِ آن جان بسپارند. اگر این سخن که مبالغه نیست را هم مبالغه به‌حساب بیاوریم،...

ادامه مطلب...

فراخوانِ آجندای ملی و هم‌آواییِ مــردم

روز گذشته، مجلسِ بزرگِ فراخوانِ ملی از سوی کنفرانسِ آجندای ملی با شرکتِ صدها تن از نخبه‌گانِ سیاسی و نماینده‌گانِ فکریِ مردم از طیف‌های مختلفِ جامعۀ افغانستان، در شهرِ کابل برگزار گردید. در این مجلس، برخی از اعضای تیمِ نخبه‌گانیِ...

ادامه مطلب...

آجنـدای ملی و قطعِ‌اُمیـد از حکومتِ موجود

امروز کنفرانس آجندای ملی، جمعِ کثیری از نخبه‌گانِ فکری و سیاسیِ کشور را به مجلسِ بزرگِ فراخوانِ ملی در پایتخت دعوت کرده است. آقای احمدولی مسعود و تیم نخبه‌گانیِ او در این فراخوان و نشست مشورتی، ضمن تشریحِ موقعیتِ آشفته...

ادامه مطلب...