ماندگار ۲۰۰۰

امروز، دوهزارمین شمارۀ روزنامۀ ماندگار به نشر رسید و از قرار این شماره دوهزارم بادومین روز از آغاز نُهمین سال نشراتی روزنامه برابر شده‌است. ماندگار درحالی دوهزارمین شماره‌اش را رقم زد که از دو روز به این طرف، این روزنامه...

ادامه مطلب...
بی‌ادبی‌هایِ رییس‌جمهوری

بی‌ادبی‌هایِ رییس‌جمهوری

رییس‌جمهوری در سفر به استرالیا از ورود سفیر افغانستان به بسیاری از نشست‌ها و گفت‌وگوها میانِ مقام‌هایِ دو کشور جلوگیری کرده و حتا زمانی که از میدان هوایی در موترِ شماره‌یک قرار می‌گرفته، به جای سفیر افغانستان، یکی از مشاورانِ...

ادامه مطلب...

ماندگار وارد نُهمین سال نشراتیِ شد

هشت‌سال پیش در چنین روزهایی (شانزدهم حمل 1388) نخستین شمارۀ روزنامۀ ماندگار، به دستِ مردم قرار گرفت. از آن روزگار تا اکنون، این رسانۀ نوشتاری با تحملِ مشکلاتِ فراوان به کارِ خود ادامه داده است. نویسنده‌گان و اندیشمندان و آگاهانِ...

ادامه مطلب...

قضیۀ ۴۰۰ بستر به واکاوی‌هایِ جـدی‌تر‌ نیاز دارد

وزارت دفاع کشور طی اعلامیه‌یی از برکناری نزدیک به ده نفر به اتهامِ غفلت در انجام وظیفه هنگام حملۀ گروهیِ مشترکِ طالبان و داعش به شفاخانۀ نظامی سردار محمد داوود خان خبر داده است. شفاخانۀ چهارصد بستر یک هفته قبل از...

ادامه مطلب...

افغانستان را در تنـورِ دیورند نسوزانید

شاید صحبت کردن دربارۀ دیورند به هر سبک و سیاق، بازهم تکرارِ مکررات و خسته‌گی و اندوهِ مضاعف باشد؛ اماهیچ گریزی از این تکرار نیست وقتی تصمیم‌گیرنده‌گانِ این سرزمین و کسانی که به‌نحوی بر مقدراتِ افغانستان حاکم شده‌اند، گوش‌های‌شان را...

ادامه مطلب...