کارت زهرآگینِ طـالبان و حکمتیـار

اخیراً خبرهایی از بازگشتِ حکمتیار قبل از لغوِ تحریم‌های سازمان ملل بر او و نیز تلاش برای گفت‌وگوهایِ بدون پیش‌شرط با طالبان شنیده شده است و این از یک برنامۀ بسیار پیچیده و خطرناکِ استخباراتی حکایت دارد؛ زیرا مردم می‌دانند...

ادامه مطلب...

نظام ریاستی و دُردانه‌های کم‌خرد

تاریخ دو و نیم سده‌یی کشوری به نام «افغانستان» در هر برگ و صفحۀ خود، انعکاس‌دهندۀ این پیام است که انحصارِ قدرت و تلاش برای حفظ آن در قوم و قبیلۀ خاص، بزرگ‌ترین عاملِ تباهیِ این سرزمین بوده و می‌باشد....

ادامه مطلب...

کمیسیون انتخابات و لغزش در نخستین گامِ اصلاحی

ریاست اجرایی و ریاست حمهوری هر سه نامزدِ ریاستِ دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات را واجد صلاحیت برای احرازِ این پست ندانسته و خواهانِ ارسال فهرستی کوتاه از نامزدانِ تازه شده‌اند. اعضای جدیدِ کمیسیون مستقل انتخابات، ده روز پیش امام‌محمد وریماچ عضو...

ادامه مطلب...

مهاجــران؛ بحران تازه فراراه کشور

صندوق بین‌المللی پول از جامعۀ جهانی خواسته که در شرایط دشوار موجود، دولت افغانستان را در رسیده‌گی به وضعیت بی‌جاشدگان و مهاجران برگشته به این کشور کمک کند. افغانستان در دولت وحدت ملی، شاهد افزایش موجی از بازگشت مهاجران از...

ادامه مطلب...

ترامپ و فصلِ مأمول در دموکراسی افغانستان

یک مرورِ سریع اما دقیق بر تاریخ پانزده سالِ اخیرمان، به‌روشنی این نکتۀ تلخ را برجسته می‌سازد که تحولات سیاسیِ افغانستان و کنش‌های صورت‌گرفته زیر نامِ دموکراسی در این کشور، همه ریشه از منافعِ استراتژیکِ جهان، به‌ویژه ریشه از مشوره‌های...

ادامه مطلب...