چـه کسـی ستـون پنجمـی است؟

روز گذشته معصوم ستانکزی، رییس امنیت ملی افغانستان مدعی شده است که از درون نظام با طالبان و تروریستان همکاری صورت می‌گیرد. او به اعضای مجلس سنا گفته: کسانی از درون نظام به دشمنان "تسهیلات و محل بودوباش" فراهم می‎کنند....

ادامه مطلب...

گـذر از شخصی‌بـازی به برنامـه‌محوری

پانزده‌سال از صفحۀ جدیدِ افغانستان می‌گذرد، اما سیاست در این کشور همچنان روزمرگ، پیش‌پابین و شخصی است. اکثرِ سیاست‌مداران کشور، منافع شخصی‌شان را اصل قرار داده، منافع گروهی و سمتی‌شان را فراموش کرده و به منافعِ ملی اصلاً ارزش قایل...

ادامه مطلب...

شرایط طلایی درامد و فقدان ارایۀ خدمات

وزارت مالیه، دو روز پیش از افزایش عواید ملی به میزان ۴۳ میلیارد افغانی نسبت به سال گذشته خبر داد. این خبر برای کشوری که اصلا با مفهوم عواید داخلی سال‌هاست که درست آشنایی ندارد، خوشایند است؛ اما مهم این...

ادامه مطلب...

بازپرداختِ اضافه‌ستانی‌ها در یک پروژه نمایان‌گرِ چیست؟

هفتۀ گذشته رییس‌جمهور غنی، ۱۰۷میلیون افغانی پولِ اضافه اخذشده را به مالکینِ آپارتمان‌های مکروریانِ چهارم تحویل داد. آن برنامه که به‌طورِ زنده از رسانه‌ها نشر می‌شد، نشان داد که مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، ناممکن نیست و اگر مقامات اراده...

ادامه مطلب...

بـودجه سـالانه مشکلی‌کـه حـل نشـد

در حالیکه دولت همه ساله از تطبیق نشدن بودیجه‌های انکشافی شکایت می‌کند و امسال مجلس نمانیده‌گان هفت وزیر را به همین دلیل رای عدم اعتماد داد اما اصل مشکل که چگونه‌گی ترتیب و تنظیم بودیجه است، به حال خودش باقی...

ادامه مطلب...