مبـارزه با فسـاد یا بـازی بـا فسـاد؟

اگر از هر کارشناس و آگاه اموری پرسیده شود که بزرگ‌ترین مشکل در دولت افغانستان چیست، بی‌هیچ تردیدی پاسخ خواهد گفت: «فسـاد!» از آن‌جا که فساد به یک پدیدۀ عریان و انکارناپذیر در همۀ سطوحِ جامعه تبدیل شده و همۀ شهروندانِ...

ادامه مطلب...

به تقلبی دیگر چشم ندوزید!

بیش از ده روز است که کمیتۀ گزینش فهرستِ نهاییِ نامزدانِ کمیسیون‌های انتخاباتی را به رییس‌جمهوری سپرده است، اما تا هنوز هیچ خبری از گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی توسط آقای غنی شنیده نمی‌شود. این در حالی‌ست که ارگ ریاست‌جمهوری قبلاً...

ادامه مطلب...

سفر‌های پُرهزینه با سوغاتی فریب

قرار است حکومت وحدت ملی، هیأتی متشکل از برخی چهره‌ها و سیاست‌مدارانِ متمایل به پاکستان را جهتِ ادامۀ گفت‌وگوهای صلح با طالبان و جلب همکاری‌های مقاماتِ پاکستانی، به این کشور بفرسـتد. این افراد از میانِ کسانی انتخاب شده‌اند که به‌نحوی...

ادامه مطلب...

مجلس؛ روی‌سیاهِ آزمونی دیگر

دو سال بیشتر از عمر حکومت وحدت ملی گذشت؛ حکومتی که یکی از آزمون‌های دشوارش، تکمیلِ کابینه بود که ماه‌ها و حتا سال‌ را در بر گرفت. اما حالا این دولت، بارِ دیگر با همین معضل مواجه شده است. اما...

ادامه مطلب...

از بحـران سیـاسی تـا بحـران اجتمـاعی

درحالی‌که موج سلب صلاحیت کردن‌ها از وزرای حکومت با شدت و حدتِ تمام به‌راه افتاده و قریب است کابینۀ دولت تعطیل گردد و بحران سیاسی در حکومت وحدتِ ملی تشدید یابد، بحران اجتماعی در هیأت جرایم جنایی و قتل و...

ادامه مطلب...