سلب اعتـماد سیـاسی یا اصـلاحی؟

روز گذشته، مجلس نماینده‌گان آقایان صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و همچنین خانم نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و سلب اعتماد کرد. آقای ظاهر قدیر، نایب اولِ مجلس نماینده‌گان دلیل استیضاح...

ادامه مطلب...

ترامپ و افغانستان

سرانجام انتخاباتِ امریکا در عالمی پُر از حیرت، ترامپ را در برابر کلنتون واردِ کاخِ سفید کرد. بسیاری‌ها فکر می‌کنند که او یک آدمِ ناهنجار با عقایدِ کاملاً افراطی است که می‌تواند برای امریکا و تمامِ جهان مضر تمام شود....

ادامه مطلب...

ضعفِ دوسویه در عدمِ مصرفِ بودیجۀ انکشافی

سال‌هاست که می‌بینیم بودیجۀ وزارت‌خانه‌ها، به مصرف نمی‌رسد و هیچ وزیری نیست که بتواند بیش از بیست الی سی درصدِ بودیجۀ انکشافی‌اش را به مصرف برسـاند. اما این‌که چرا منابع دولتی هنوز نمی‌توانند بودیجه را مصرف کنند، پاسخ‌های زیادی برایش...

ادامه مطلب...

شعـرِ بی‌قافیـۀ غنـی دربـارۀ فسـاد

در حالی که انتقاد از افزایش روبه‌رشدِ فساد اداری در کشور بالا گرفته است، رییس‌جمهوری غنی فساد در رده‌های بالایِ حکومت را رد می‌کند. رییس‌جمهور غنی رده‌های بالای حکومت، شورای عالی اقتصاد و کمیسیون تدارکات را از فساد پاک خوانده...

ادامه مطلب...

تغییر آمدنی است!

برخی‌ حرف‌ها و مشکلات در افغانستان هرگز کهنه نمی‌شوند. یکی از این حرف‌ها و مشکلات که در واقع خداوندگارِ همۀ مشکلاتِ دیگر در کشور است، انحصارِ قدرت و ناکامی در امرِ حکومت‌داری‌ست؛ چنان‌که اگر تاریخ دوصدو‌پنجاه‌سالۀ کشور را مرور کنیم،...

ادامه مطلب...