سه کلمه برای حلِ مشکلِ دولت وحدت ملی

این‌ روزها، دیدار میان داکتر عبدالله و داکتر غنی افزایش یافته و آقای عبدالله به هوادارانش گفته است که دیدارهایش با رییس‌جمهور غنی به نتیجه خواهد رسید و همچنین وعده نموده که روی همۀ موارد توافق‌نامۀ سیاسی با اعضای تیمش...

ادامه مطلب...

خط‌آهن چین – افغانستان فرصــتی بزرگ برای کشــور

نخستین قطار حاملِ کالا از چین به‌زودی به افغانستان می‌رسد. این یکی از خُرسندکننده‌ترین خبرها برای مردمِ افغانستان بوده است. مسلماً هرخبری که بیانگرِ ایجاد یک بدیلِ ترانزیتی به‌جای پاکستان باشد، مورد استقبالِ مردم قرار می‌گیرد. حالا بر بنیاد گزارش‌ها،...

ادامه مطلب...

مدیـریت سیاسـیِ کشـور زیـرِ سـوال است

رویداد چهارشنبه‌شبِ هفتۀ گذشته (حملۀ تروریستی بر دانشگاه امریکا ـ افغانستان) یک بارِ دیگر نشان داد که نه تروریستان دست از آدم‌کُشی برمی‌دارند و نه هم دولت و نهادهای امنیتیِ کشور عزمی برای اندوختنِ تجاربِ گذشته و جلوگیری از رویدادهایی...

ادامه مطلب...

دگـروالان و جنـرال‌های ماشینـی

گاهی اوقات برخی اخبار و گزارش‌ها، چنان انسانِ آگاهِ افغانستانی را از زنده‌گی در این ماتمکده نااُمید می‌سازد که به‌ناگاه با خود می‌گوید: آن‌هایی که دار و ندارِ خویش را می‌فروشند و با قبولِ خطراتِ فراوان، دل به کوه و...

ادامه مطلب...

هند می‌سازد پاکستان خـراب می‌کنـد

افغانستان و هند روابط و مناسباتِ نيكی در طول تاریخ داشته‌اند. هند روزگارِ کنونی نیز به عنوان یک دوستِ خوب در برابرِ افغانستان عرض اندام کرده است. پس از سپتمبر 2001، هندوستان به عنوان یک رفیقِ خوب در سرزمینی که...

ادامه مطلب...