مبـارزه با فسـاد اداری بازهم در حـدِ شعار

رییس‌جمهور غنی، در نخستین جلسۀ شورای عالی حاکمیتِ قانون و مبارزه با فساد اداری و گشایش مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری، ضمن آن‌که هفتۀ پیشِ رو را آغاز مبارزه با فساد اداری خواند، تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری،...

ادامه مطلب...

ابـزارهـای خـطرنـاکِ حکـومت

بعد از رویداد دهمزنگ و به خاک‌وخون کشیده شدنِ ده‌ها تن از معترضان، دولت اعلام کرده است که تا ده روزِ دیگر هیچ‌کسی حقِ راه‌اندازیِ تظاهرات را ندارد. این هشدارِ دولت ظاهراً به دلایلِ امنیتی صورت گرفته است. اما بدون...

ادامه مطلب...

حکومت مقصر است!

سه روز از رخداد تکان‌دهندۀ دهمزنگ گذشت. این چند روز، بیشتر به عزاداری و اعلامِ همدردیِ مردم شریفِ افغانستان با یکدیگر سپری شد. اما اکنون فرصتِ خوبی‌ست که به داوریِ عالمانه و به‌دور از احساس و پرخاش، در این‌باره بپردازیم. حادثۀ...

ادامه مطلب...

نـوش‌دارو بعـد از مـرگِ سهراب

ریاست‌جمهوری کشور از روز شنبه که حادثۀ خونینِ دهمزنگ به‌وقوع پیوست، به‌صورتِ سراسیمه تصمیم می‌گیرد و اعلامیه صادر می‌کند. در تازه‌ترین مورد، ریاست‌جمهوری گفته است که برای ارج‌گزاری به شهدای دوم اسد، چوک دهمزنگ را چوک شهدا نام‌گذاری خواهد کرد. ارج‌گزاری...

ادامه مطلب...

فاجعۀ دهمزنگ و آن روی سکۀ بی‌اعتناییِ دولت‌مردان

انفجار در تظاهراتِ جنبش روشنایی، روی دیگرِ سکۀ نابخردیِ سیاسیِ حاکمانِ کشور را به تصویر کشید. در این انفجار بر اساسِ آخرین اطلاعات، بیش از 64 تن شهید و در حدود 200 تن زخمی شده‌اند. انفجار زمانی رخ داد که...

ادامه مطلب...