پـول پـول تا پیـروزی!

چند روز پیش، رسانه‌ها و شماری از مقاماتِ محلی گزارش دادند که گروه طالبان بخشی از پول‌هایی را که رولا غنی همسرِ رییس حکومت وحدت ملی برای پیکارهای انتخاباتیِ پیش از وقتِ شوهرش به ننگرهار فرستاده بود را آتش زده‌اند....

ادامه مطلب...

صلح افغانسـتان و معـمای حـاکمیت ملـی

عمران‌خان نخست‌وزیر پاکستان در اظهارنظرِ تازه‌یی گفته است که برای موفقیتِ گفت‌وگوهای صلح، باید یک ادارۀ موقت در افغانستان روی کار بیـاید تا بتواند انتخاباتِ آزاد و شفاف را رهبری کند. هرچند این اظهارات تا حدِ زیادی منطبق با اظهاراتِ...

ادامه مطلب...

افزایش جرایم و استحکامِ هرم جنایت در کابل

درحالی که وزارت داخلۀ افغانستان در واپسین روزها و هفته‌های سالِ گذشته، از فروپاشی هرمِ جرم‌وجنایت در کابل خبر داده و به مردم اطمینان سپرده بود که از نیمۀ پایینیِ هرم به طرفِ نیمۀ بالایی و در نهایت رأسِ آن...

ادامه مطلب...

کامـروایـیِ غنـی در بـازی صلـح و انتخـابات

در سال 1398 قرار گرفته‌ایم؛ همان سالی که می‌توان آن را سرنوشت‌سازترین سال برای افغانستان و مردمانش خواند. در این سال قرار است که دو موضوعِ صـلح و انتخـابات در فضای مبهم و مه‎‌آلودِ کشور و تشدید رقابت‌های منطقه‎یی بر...

ادامه مطلب...

آغــاز ســال نو و ادامـۀ حکـایاتِ کهنـه

متأسفانه آن‌گونه که انتظار می‌رفت، سال نوِ 1398 با آرامش آغاز نشد. حداقل در یک رشته انفجارها در کارته‌سخی کابل، شش‌تن از باشنده‌گانِ پایتخت قربانی و تعداد زیادی هم مجروح شدند. می‌گویند سالی که نیکوست از بهـارش پیداست. اگر نخستین...

ادامه مطلب...