امـریکا و رسـانـدنِ صلـح به جـای باریـک

«کار به جای باریک رسیدن» کنایه از رسیدنِ کار به خطرناک‌ترین مرحله است. با این توصیح باید گفت که ایالات متحده داستانِ صلحِ افغانستان را ـ نظر به خبرهای انتشاریافته از دیدار نماینده‌گانِ امریکا و طالبان در قطر و واکنش‌های...

ادامه مطلب...

افغانسـتان؛ از ملت‌سازی جامعۀ جهانی‌ تا ملت‌سازی شهرداری هرات

منازعاتِ اجتماعی ـ سیاسی در افغانستان به تبِ نوبه شباهت دارد که می‌تواند سال‌ها در بدنِ میزبان جا خوش کند و حتا زمانی‌که گمان ‌شود بیماری درمان شده، در نوبت‌ها و اشکالی متفاوت‌تر ظاهر گردد. یکی از منازعاتِ کهنۀ اجتماعی...

ادامه مطلب...

بـرق‌کابـل؛ قانون‌شکنیِ زورمندان و مجازاتِ شهروندان

شرکت ملی برقِ افغانستان (برشنا) از نشر نام‌های نزدیک به 2500 نفری خبر داده که به‌دلیل پرداخت نکردنِ قبوضِ برق‌‌شان به دادستانی معرفی می‌شوند. برشنا می‌گوید که این افراد حدود چهار میلیارد افغانی (معادل 53 میلیون دالر) هزینۀ برقِ مصرفی‌شان...

ادامه مطلب...

افغانستان و چرخۀ فقر و فساد و خشونت

یوناما اعلام کرده که جمعیتِ جوانِ افغانستان با خطر جذب و استخدام توسط گروه‌های تروریستی روبه‌رو است. یوناما یا هیأت معاونتِ سازمان ملل متحد در افغانستان دلیلِ این وضع را به حاشیه‌ رانده‌ شدنِ جوانان و وجودِ فقر و بی‌کاری...

ادامه مطلب...

مداخله در کار کمیسیون شکایات انتخاباتی از کجا آب می‌خورد؟

کمیسیون شکایات انتخاباتی درحالی از مداخلۀ مأمورانِ دولتی در کارِ رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی شکایت می‌کند و هشدار می‌دهد چنین کاری به پروسۀ انتخابات و اعتبارِ این نهادها صدمه می‌زند، که در انظارِ جامعۀ افغانستان به‌دلیلِ آن‌همه اتفاقات و افتضاحاتی...

ادامه مطلب...