طبقه‌بندی اندیشۀ سیاسی

طبقه‌بندی اندیشۀ سیاسی

اندیشیدن دربارۀ سیاست و قدرت سیاسی و ارایۀ راهکارهای علمی و عملی برای آن‌ها، نظریه‌پردازی سیاسی به شمار می‌آید. زمانی که در باب سیاست و چه‌گونه‌گی و چراییِ واقعیات آن و ارتباط میان اجزای سیاست حکم یا بیانی را صادر...

ادامه مطلب...
مفهـوم گناه در اندیشـه        داستایوفسکی

مفهـوم گناه در اندیشـه داستایوفسکی

نویسنده: نادر شهریوری (با تلخیص) «امروز 22 دسمبر همة ما را به میدان اسمولنسکی بردند، آن‌جا حکم اعدام را برای ما خواندند، صلیب آوردند که ببوسیم. بالای سرمان خنجر شکستند و پیرهن سفید به تن‌مان کردند. بعد سه نفر از ما...

ادامه مطلب...
دن کیشـوت؛ سنخی تاریخ یا نمادی بشری؟

دن کیشـوت؛ سنخی تاریخ یا نمادی بشری؟

  محمود حدادی گویا هانری چهارم، همان شاه فلسفه‌گرای فرانسوی که در قرن شانزدهم توانست با در پیش گرفتن سیاست مدارا و برقراری برابری ادیان، برای زمانی البته کوتاه، جنگ خانه‌گی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها را در کشورش بخواباند و در...

ادامه مطلب...