در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش يك‌صــدوشـشم   شورا و سقوط کابل شورای قوماندانان در چندقدمیِ آخرین آرمانش که سقوط حکومت کابل بود‌ـ قرار داشت و شهرهای افغانستان مانند میوه‌های پخته‌شده به دامنِ مجاهدین و قوماندانان جهادی سقوط می‌کرد؛ اما زعامت سیاسی در بحران تصمیم‌گیری قرار داشت...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش يك‌صــدوپنجم شورای سوم قوماندانان جهادی افغانستان به تاریخ اول فبروری 1992، مطابق 10 دلو 1370، در پایگاه جهادی ژور دایر شد و سه روز دوام یافت. در همان روزهايي که قوماندانان در آستانة تدویر شورا بودند، طرح سازمان ملل متحد توسط...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش يك‌صـدوچهارم شورای سوم یا آخرین جلسه یک هفته بعد از جلسة کمیسیون عالی شورای قوماندانان، هیات‌هایی از طرف این شورا به نقاط مختلف افغانستان سفر کردند و از قوماندانان مشهور دعوت به عمل آوردند تا در شورای سوم که تصمیم بود...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش يك‌صدوسوم   جلسة چهارم بعد از آن‌که تحولات عظیمي در بعد نظامی جهاد افغانستان به وقوع پیوست، شورای فرماندهان تصمیم گرفت جلسة بزرگ دیگری را که شورای سوم خوانده می‌شد، داير كند تا در آن اکثر قوماندانان جهاد و کسانی که...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

 بخش يك‌صــدودوم حکومت کابل از فرصت استفاده کرده، تصميم گرفت قبل از آن‌که اسماعیل‌خان با تمام قوا و امکاناتش از تهِ دل به شورای سرتاسری بپیوندد، او را نابود سازد. حملة نیروهای حکومتی در همان ماه‌ها بر مراکز فرماندهی حزب اسلامی...

ادامه مطلب...
Page 2 of 2312345...1020...Last »