آینـدۀ افغـانستان؛  وضعیت نامعـلوم و تـاریک

آینـدۀ افغـانستان؛ وضعیت نامعـلوم و تـاریک

آن چه که این روزها به عنوان مقدمۀ گفت‌وگوهای صلح، از برگزاری جرگۀ مشورتی آغاز تا تشکیل شورای عالی مصالحه و تشکیل هیات‌های مختلف به این منظور، همه غوغای برای هیچ است که منفعت اصلی آن در پای گروه طالبان...

ادامه مطلب...
امـریکایی‌ها حـرف مـی‌زننـد  امـا عمـل نمـی‌کننـد

امـریکایی‌ها حـرف مـی‌زننـد امـا عمـل نمـی‌کننـد

سخنان زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلحِ افغانستان در دیدار با شماری از جوانان در کابل هرچند تازه‌گی ندارد، ولی در بحبوحۀ گفت‌وگوهای صلح و رفت‌وآمدهای آقای خلیل‌زاد به اسلام‌آباد می‌تواند مهم تلقی شود. آقای خلیل‌زاد در...

ادامه مطلب...
غنـی بازنـدۀ بـازی  جنگ و صلح

غنـی بازنـدۀ بـازی جنگ و صلح

زلمی خلیل‌زاد فرستادۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان در آخرین اظهارات خود به مسایلی اشاره کرد که ذهن بسیاری از شهروندان کشور را در ماه‌های اخیر که گفت‌وگوهای صلح امریکا با طالبان جدی شده، به خود مشغول داشته اند....

ادامه مطلب...
مـاندگار و رازهایِ ماندگاری

مـاندگار و رازهایِ ماندگاری

درآمد یازده سال زمانِ کمی نیست. یازده سال می‌تواند ماهیت و محتوایِ یک رسانه را معرفی کرده و همین‌طور به چالش بکشد. سوگ‌مندانه در کشوری‌‌ به نامِ «افغانستان» که هر فعالیتِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وابسته به حمایتِ بیرونی‌ست؛ اصالتِ...

ادامه مطلب...
ده سـال فـراز و فـرودِ ماندگار

ده سـال فـراز و فـرودِ ماندگار

«از نظر هر آن کس که تاریخ را خوانده، نافرمانی نخستین فضیلتِ نوع بشر است.» اسکار وایلد روزنامه‌نگاری در افغانستان هنوز حرفۀ دشوار است؛ حرفه‌یی که ریسکِ بالایی در خود دارد. ارقام و آمار طی سال‌هایِ اخیر این دشواری را آیینه‌داری می‌کند....

ادامه مطلب...