نگرشی بر چگونه‌گیِ  سیاست فرهنگی و فرهنگِ سیاسیِ شهید مسـعود

نگرشی بر چگونه‌گیِ سیاست فرهنگی و فرهنگِ سیاسیِ شهید مسـعود

احمدشاه مسعود هرچند در گستره و پهنای زنده‌گیِ پُربارِ مبارزاتی‌‌اش، سیاستِ فرهنگیِ مدونی ارایه نکرد، اما به لحاظ عملی و رفتاری در حوزۀ رهبری و مدیریتی و فرماندهیِ او، همواره سیاستِ فرهنگیِ معطوف بر فعالیت‌های فرهنگی آموزشی، از اهمیتِ ویژه‌یی...

ادامه مطلب...
یادهایی از مسعود بزرگ  داستان پیوستنم به جبهۀ شهید مسعود

یادهایی از مسعود بزرگ داستان پیوستنم به جبهۀ شهید مسعود

در دوم سرطان 1358 خورشیدی، در حالی که حاکمیت سیاسی در کابل در دست رژیم کمونیستی بود حرکتی در کابل از آدرس نهضت اسلامی به راه افتاد. افراد ارتباطی با جریان اسلامی در پاکستان که رهبران آن عبارت بودند از...

ادامه مطلب...
مردی که تاریخ را تغییر داد

مردی که تاریخ را تغییر داد

آمرصاحب از آن شخصیت‌های تاریخی‌یی است که هرکسی در چهرۀ او قهرمانِ خود را می‌جوید. شاید دلیلِ ماندگاری و پایداریِ چنین شخصیت‌هایی در تاریخ کشورها، چندوجهی و چندبُعدی بودنِ شخصیتِ آنان باشد؛ شخصیت‌هایی که فضای بزرگی را به خود اختصاص...

ادامه مطلب...
با دست‌های خالی  به سوی بروکسل

با دست‌های خالی به سوی بروکسل

رهبران دولت وحدت ملی در حالی خود را برای شرکت در نشستِ بروکسل برای افغانستان آماده می‌کنند که در اوجِ تنش‌ها و سردرگمی‌های سیاسیِ خود قرار دارند. در نشستِ بروکسل قرار است رهبران دولت وحدت ملی، از پیشرفت‌های کشور در...

ادامه مطلب...
دومین متفکرِ جهان؛ نخستین و اساسی‌ترین مشکلِ افغانستان

دومین متفکرِ جهان؛ نخستین و اساسی‌ترین مشکلِ افغانستان

این عنوان "واشنگتن‌پسـت" که می‌گوید "افغانستان مشکلاتِ زیادی دارد و احتمالاً یکی از آن‌ها رییس‌جمهور غنی است"، این روزها به‌شدت ذهنم را درگیر کرده است. آقای غنی با طمطراقِ فراوان وارد عرصۀ سیاستِ افغانستان شد و با همین طمطراق نیز به...

ادامه مطلب...