غنی مغالطه می‌کند!

غنی مغالطه می‌کند!

اشرف‌غنی رییس‌جمهوری افغانستان می‌گوید به اصلاحات متعهد بوده و در این راه حاضر است که جانِ خود را هم قربان کنـد. او همچنین می‌گوید که در مبارزه با فساد نیز هیچ تعللی به خرچ نمی‌دهد و کسانی که از راه‌های...

ادامه مطلب...
سبب رویارویی حبیب‌الله کلکانی و شاه امان‌الله چه بود؟

سبب رویارویی حبیب‌الله کلکانی و شاه امان‌الله چه بود؟

تاریخ‌نگاری در افغانستان، یکی از دشوارترین کار‌ها به شمار می‌رود و روایت‌های تاریخی از دوره‌های گوناگون پُر از مشکلات، جعلیات و اغراق است. یکی از مقاطع تاریخی که یک روایت واقع‌بینانه و روشن شکل نگرفته است، سقوط دولت شاه امان‌الله و...

ادامه مطلب...
کسی این نوشته را  به جنرال دوستم بخواند!

کسی این نوشته را به جنرال دوستم بخواند!

جنرال عبدالرشید دوستم، هفتاد سال سن دارد و بعد از این، بعیـد است تغییراتی بنیادین در منش و شخصیتِ او رونما شود. در مراسمِ تدفینِ بقایای اجسادِ امیر حبیب‌الله کلکانی و یارانش، روز پنجشنبه، وابسته‌های نظامی به جنرال دوستم به امرِ...

ادامه مطلب...
در ادامۀ سیاستِ جابه‌جایی‌ِ قومی

در ادامۀ سیاستِ جابه‌جایی‌ِ قومی

در تاریخ حکومت‌ها همواره بحثِ جابه‌جایی‌ها و نقل‌وانتقال‌های قومی و گروهی دردسرساز بوده است. کمتر کشوری را در جهان می‌توان سراغ گرفت که در تاریخِ خود با چنین معضلی روبه‌رو نشده باشد. حکومت‌های عمدتاً استبدادی برای اعمالِ سلطۀ خود، دست...

ادامه مطلب...
اشرف غنی و برگشت به دهۀ شصت

اشرف غنی و برگشت به دهۀ شصت

اکثر مردم افغانستان دهۀ شصتِ خورشیدی را دهۀ استبداد و حکومت‌های خودکامه می‌داننـد؛ حکومت‌هایی که از طریق کودتاهای نظامی قدرتِ سیاسی را به دست گرفتند. ویژه‌گی بارزِ این دهه، که البته در همۀ حکومت‌های کودتایی مشترک است، سانسور، پنهان کردنِ...

ادامه مطلب...