سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش بیســت‌ونهـم/ 1. پیامِ به‌یادماندنی برای پایان دادن به سخنرانی: بیانِ یک پیامِ به‌یادماندنی هم می‎تواند تأثیر فوق‎العاده‎یی بر مخاطبان داشته باشد. هرچقدر این پیام پُرمعناتر باشد، بهتر است. در یک پیامِ به‌یادماندنی می‎توانیم از سخنان بزرگان که مرتبط با موضوعِ...

ادامه مطلب...
استـراتژی نظـامی  و اهـمیت عـامل روانـی

استـراتژی نظـامی و اهـمیت عـامل روانـی

استراتژی یکی از مقوله‌های کهن در علوم و فنون نظامی است. از اوایل قرن بیستم، استراتژی کاربرد وسیع‌تری یافت و عناوینی چون استراتژی ملی و استراتژی بزرگ در کنار استراتژی فرهنگی و استراتژی اقتصادی مطرح شد. در عصر حاضر، به...

ادامه مطلب...
نقد به‌مثابۀ میکانیسمِ دفاعی  و فرافکنی روان‌رنجوری

نقد به‌مثابۀ میکانیسمِ دفاعی و فرافکنی روان‌رنجوری

ادبیات، میدان آشوب‌گری چند چهرۀ تراتولوجیست نیست. ما در امرِ پرداختنِ به ادبیات، دیودیسی‌گری و کژریخت‌سازی خودمان را نباید با ادبیات و نقد به اشتباه بگیریم. منتقد باید بر جنونِ نقد لگام بزند، نه این که همه کوشش آن این...

ادامه مطلب...
نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

بخش هشتم/ اولیویه روا پیرامون مواضع فکری مکتب دیوبند می‌نویسد: «مکتب دیوبند نوآوری در اسلام را بدعت دانسته و معتقد به اجرای دقیق شریعت‌ اسلامی است. با این‌همه تصوف را پذیرفته‌اند و بسیاری از اساتید آن عضو فرقۀ نقشبندیه و قادریه...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش بیســت‌وهشتـم/ پایان سخنرانی پایان سخنرانی، یکی از اصلی‎ترین قسمت‎های هر سخنرانی است؛ زیرا صحبت‎های ما را تکمیل می‎کند و مخاطب بیشترین جزییاتی که در یک سخنرانی به یاد می‎آورد، همین نکته‌های پایانی هست. پایانِ سخنرانی به اندازۀ شروعِ یک سخنرانی اهمیت...

ادامه مطلب...