وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

بخش سوم و پایانی/ افغان به عنوان گفتمان هویت ملی حداقل تا اندازه‌یی در میان برخی از تحصیل یافته‌گان و شهرنشینان کشور جای باز کرده بود، ولی انتخابات 93 افغانستان، این گفتمان را به صفر رساند، به این دلیل که اگر...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش نهـــم/ عقل، نبوت و امور غیبی از منظر محمد عبده محمد عبده به این باور بود که اسلام دینِ عقل بوده و عقل جایگاه بلندی از نظر اسلام دارد و میان اسلام و عقل و علم هیچ‌گونه تضادی وجود ندارد. او...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش هشـتـم/ تیوری قدرت در اندیشۀ سیاسی محمد عبده تیوری قدرت از منظر محمد عبده بر ردِ دو اصلی استوار است که در میان نظریات قدرتِ سیاسی مشهور می‌باشد و آن دو اصل، اصل الهی و اصل مردمی قدرت است. وی معتقد...

ادامه مطلب...
وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

بخش دوم/ طالبان به دلیل این‌که خود را سر تا پا با لباس شریعت آراسته بودند! می‌بایست از یک رنگی کردن جامعه از نگاه مذهبی آغاز می‌کردند، به همین اساس آنان در ابتدای مبارزات‌شان فرمان قتل پیروان فرقۀ اهل تشیع را...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش هفتم / پُرواضح است که بسیاری از اهل تصوف، از جملۀ دعوت‌گران به توکل اند، و محمد عبده به عنوان یک احیاگرِ فکر دینی مسوولیت داشت که اشتباهاتِ این طیف از مردم را برملا سازد و خطر آن‌ها را بر...

ادامه مطلب...