بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش ششم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری- مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ اگر عقلاً مفسدۀ چیزی ثابت شد، قبح آن چیز را درک می‌کنیم. قبایحِ عقلی قبایحی هستند که نخست با عقل غریزی و فطری شناخته می‌شوند. قبایحی مانند: ستم، دروغ، فرمان به کار بد،...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ  تاریخ

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

بخش ششم/ آنچه که قابل توجه است این است، مفسرین برای توجیه چنین کارنامه‌های مستهجن حرجی ندیده و آیه‌ها را چنان تفسیر کرده اند، شامل این نوع اعمال وحشیانه نیز گردد و هدف شان از این کار توجیه جنایات نسل اول...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

بخش پنجم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ عقل غریزی از دید معتزله مبتنی بر غریزه‌یی چون غریزۀ حیوانی نیست، بلکه نزدیک به «تصورات فطری» دکارتی می‌باشد. قاضی عبدالجبار می‌گوید: “راه شناخت بایدها و نبایدهای افعالِ خوب و بد مانند راه...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریـخ

بخش چهارم/ دوم: حوزۀ سیاست پوشیده نیست که رویکرد فکری در حقیقت قرائت جدیدی از احداث و متونی است که در بیرون از چارچوب ذات انسانی قرار دارد، به همین لحاظ، رویکرد فکری تلاش برای دانستن حقیقت آن رویدادها با بازپرسی سیاق...

ادامه مطلب...
بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش چهارم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری - مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ از سوی دیگر، اگر اراده به معنای عام را «قناعت فکری» و «تصمیم عقلانی» پی‌ریزی می‌کند، اراده به معنای خاص از منظر صوفیان جایگاهی جُز قلب ندارد و «اراده» یا «اراده و...

ادامه مطلب...