الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش ششم/ همچنین نجیب‌الله منلی، تحلیل‌گر سیاسی در کابل، بر این باور است که طالبان حدأقل از چهارلایه تشکیل شده که هرکدام متضمن اقدامات متفاوت می‌باشد: یکی طالبان افغانی که با یک ایدئولوژی و به خاطر برقراری یک نظام، قدرت را در...

ادامه مطلب...

چپ‌های دنیا برای مقابله با اقتدارگرایان جدید متحد شوند

بخش نخست/ برنی سندرز، چهرۀ چپ‌گرای حزب دموکرات امریکا، کاندیدای ریاست جمهوری دورۀ قبل و مطرح‌ترین کاندیدای دموکرات دورۀ بعد، در سرمقالۀ «گاردین» نوشته که یک منازعه جهانی با پیامدهای بی‌شمار در حال وقوع است که در نتیجۀ آن آیندۀ جهان...

ادامه مطلب...
الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش پنجم/ اشتراک‌کننده‌گانی که بر عوامل داخلی به عنوان علت اصلی منازعه تأکید می‌کنند، معتقدند که ناتوانی دولت در تامین امنیت کشور و تطبیق قانون، و ناتوانی در ارائۀ خدمات اساسی از عوامل اصلی گسترش طالبان بوده و بستر مهمی را...

ادامه مطلب...
الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش چهارم/ روش‌شناسی پژوهش حاضر تلاشی برای تشخیص علل و ابعاد منازعۀ فعلی میان دولت افغانستان و طالبان، بررسی چالش‌ها، شرایط و امکانات حل منازعه از طریق مذاکره و بالأخره بررسی سناریوهای ممکن حل منازعه می‌باشد. این پژوهش مبتنی بر داده‌های تاریخی...

ادامه مطلب...
الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

الگوهای حل منازعه در افغانستان: سناریوی پایان بخشیدن به منازعه از طریق مذاکره

بخش سوم/ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جنجال‌برانگیز و تشکیل حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۳، طالبان بار دیگر به مذاکرات صلح دعوت شدند. استراتژی نخستینِ رییس‌جمهور غنی شبیه مرحلۀ دوم گفت‌وگوهای صلح رییس‌جمهور کرزی بود (استفادۀ هم‌زمان از اجبار و مذاکره)،...

ادامه مطلب...