روایت ناشنـاس از تاریـخ پیچیـده  و خـون‌بـار

روایت ناشنـاس از تاریـخ پیچیـده و خـون‌بـار

فرصت یافتم تا کتابِ ناشناس ناشناس نیست را بخوانم. این کتاب تنها سرگذشت یک آواز خوان و هنر مندی به‌نام دکترصادق فطرت ناشناس، نیست. این کتاب برگی از تاریخ افغانستان در مقطعی از تاریخ پیچیده، خون‌بار و تاریک افغانستان است....

ادامه مطلب...

بازی با برگ تبارگراییِ لگام‌گسیخته در سیمای نو

با گرایش روز افزون و لغزنده پاکستان به سوی چین، امریکا و انگلیس به کمک هند در برنامه دارند تا بار دیگر پشتونیسم افراطی و لگام گسیخته را در کشور دامن بزنند تا زمینۀ کار گیری از ابزار فشار بر...

ادامه مطلب...
موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

بخش سوم و پایانی/ بخش دوم نقض قانون اساسی از طرفِ مُـقنن همان‌طوری که حکومت قانون اساسی را در موارد مختلف نقض کرده؛ قوۀ مقننه (ولسی‌جرگه) نیز قانون اساسی را نقض کرده است. به طور مثال، از جمله صلاحیت‌های ولسی‌جرگه بر اساس جزء1...

ادامه مطلب...
روشنفکر و دین داری

روشنفکر و دین داری

بخش چهارم و پایانی/ یکی از بی‌اساس‌ترین سخنان این ظاهرگرایان و محافظه‌کاران این است که روشنفکران دینی مسلمان، دین و ایمان ندارند و به اسلام باورمند نیستند. این سخن آن‌قدر بی‌مایه و بی‌اساس است که هیچ نیازی برای نقد آن نمی‌بینم....

ادامه مطلب...
موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

موارد نقضِ قوانین در دولت وحدت ملی

بخش دوم/ مادۀ 79 قانون اساسی برای حکومت صلاحیت داده تا در حالتِ تعطیل ولسی‌جرگه، در صورت «ضرورت عاجل» فرامین تقنینی وضع کنـد. ولی حکومت یا از معنیِ «عاجل» درک دیگری دارد و یا هم هدف از فرمان تقنینی، استفاده از...

ادامه مطلب...