آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش سی‌وهفتـم/ دوستِ ما که انجنیر عزیز نام داشت، همانی بود که ماندولین را برای ما آورد. کبیر هویدا که استعداد عالی در موسیقی داشــت، به نــواختن ماندولین آغاز کرد و زود آموخت. به تعقیبِ او من ماندولین را آموختم....

ادامه مطلب...
رسیدن به آرامشِ از دست رفته

رسیدن به آرامشِ از دست رفته

بخش نخست/ اضطراب و ناراحتی منشایِ بسیاری از بیماری‌های عصرِ جدید است و دور ماندن از استرس، توصیۀ تمام پزشکان. اما در زنده‌گی‌های امروز، مواجه شدن با برخی اضطراب‌ها اجتناب‌ناپذیر است و هر کسی در طول روز بسته به نوع زنده‌گیِ...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش سی‌وششـم/ خبرنگار: پس از این همه سال‎، آیا درکِ امریکایی‎ها از کشورتان بهتر شده است؟ رییس‎جمهور: بعضی از آن‎ها بلی، اما اکثریت نه. خبرنـگار: پس به امـریکایی‎هـایی که احسـاس می‎کنند که بعد از این سال‎ها، افغانستان پیشرفتِ خوبی نکرده است و هیچ...

ادامه مطلب...
توصیه‌هـای بهترین سنگ ‌نـوردِ  دنیا بـرای غـلبه بر  ترس

توصیه‌هـای بهترین سنگ ‌نـوردِ دنیا بـرای غـلبه بر ترس

بخش دوم و پایانی/ 4 . تمرین، مهارت می‌آورد وقتی الکس جوان‌تر بود، از صحبت‌ کردن در برابر جمع وحشت داشت. یک سال از دورۀ دانشجویی‌اش گذشته بود اما می‌ترسید که با غریبه‌ها صحبت کند و حتا به عنوان کوهنوردِ حرفه‌یی در...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش سی‌وپنجـم/ خبرنگار: اما امریکایی‎ها شما را انتقاد کردند، آنان فکر می‎کنند که همۀ پولِ کمک‌ها و سربازانِ امریکایی که به افغانستان فرستاده‌اند، در این خاک ضایع شده است و برخی‌ها می‎پرسند که شما چگونه همکار امریکا هستید؟ رییس‎جمهـور: مـا از مالیـه‎دهـنده‎گانِ...

ادامه مطلب...