جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

بخش سوم/ د، نگاه اسلامی به جنگ مسلحانه جنگ عبارت است از: برخورد مسلحانه و خشونت‌بار که در چارچوب مناسبات میان دو نیروی داخلی (جنگ داخلی) و یا میان کشورها (جنگ منطقه‌یی و یا جهانی) رخ می‌دهد. اسلام در عین حالی...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش دوازدهـم/ بایدها و توصیه‌ها فهرستی از نامِ اشخاص با وظایف، محل کار یا زنده‎گی، شماره تلیفون و عرصۀ کاری‌شان باید داشت تا در وقتِ ضرورت ـ آن‌هم در شرایطی‌که وقت ضیق ‎باشد ـ جهت انجامِ مصاحبه از آن کار گرفت. اساس‌کارِ یک...

ادامه مطلب...
رفتارهای  غلط  و  ابتلا به سرطان جگر

رفتارهای غلط و ابتلا به سرطان جگر

بخش نخست/ سرطان جگر یکی از بیماری‌هایی است که می‌توان با پیش‌گیری تا حدود زیادی از ابتـلا به آن جلوگیری کرد. این بیماری رابطۀ بسیار نزدیکی با بیماری هپاتیت (زردی) دارد. سرطان جگر در بسیاری از موارد با دخالت‌های جراحی مواجه...

ادامه مطلب...
جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

بخش دوم/ ب، بار حقوقی صلح به لحاظ حقوقی صلح به دو صورت مطرح می‌باشد. یک، صلح به عنوان یک موضوع مستقل و بنفسه. دو، صلح به عنوان یک فرع بر موضوعات مستقل دیگر. به صورت اول، معمولاً در حوزۀ حقوق عمومی...

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش دهم/ دورکیم بیشتر از هر چیزِ دیگر برای دو هدفِ عمده به گونۀ منسجم و پی‌گیر فعالیت نموده است: 1. دانشِ اجتماعی را بر بنای داده‌های عینی و روش تجربی همچون علمِ دقیق جامعه در نظر گرفته بود. او با در...

ادامه مطلب...