جایگـاه حقـوقی صلـح  در شـریعت اسـلامی

جایگـاه حقـوقی صلـح در شـریعت اسـلامی

بخش پنجم و پایانی/ ج، صلح به معنای اصلاح عملکرد یک نظام معمولاً انگشت اتهام متوجه نظام‌های سیاسی به لحاظ وجود «فساد» گسترده در آن نظام‌ها می‌باشد. بدون شک نظام‌های سیاسی موجود در جهان به صورت کُل از فساد رنج می‌برند...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش سیزدهم/ مصاحبه‎کنندۀ خوب باید همیشه با آماده‎گی کامل به مصاحبه برود. بنابراین وسایل و لوازمِ اضافی مانند باتری و چارچر فراموش نشود و به همین ترتیب، اگر یک خبرنگار برای تهیۀ یک مصاحبه به منطقۀ آسیب‌دیده و یا ساحۀ جنگی...

ادامه مطلب...
علل و درمـان سـردیِ دست و پا

علل و درمـان سـردیِ دست و پا

اگر انگشتان پایِ شما همیشه سرد است، یکی از دلایلِ آن عبارت است از: ضعیف بودن جریان خون در پا. اما ضعیف بودنِ جریان خون می‌تواند علل مختلفی داشته باشد، از جمله: کشیدن سیگار، فشار خونِ بالا و یا هم...

ادامه مطلب...
جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

بخش چهارم/ الف، صلح به معنای «اصلاح مبانی قدرت» مبانی حکومت‌داری در یک کشور عبارت از اصولی است که نظام سیاسی براساس آن بنا یافته است و غالباً این اصول در قانون اساسی همان کشور تبارز می‌یابد. اکثر منازعات مسلحانه در...

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش یازدهـم/ اثبات‌گرایان، افزون بر اینکه اگوست کنت، استوارت میل و دورکیم را از فیگورهای مهم علوم اجتماعی مدرن و از بنیانگذارانِ اثبات‌گرایی به شمار می‌آورند، روش مطالعۀ آن‌ها از واقعیت‌های اجتماعی و رفتارهای انسانی را نیز توأم با توفیقات معرفی...

ادامه مطلب...