درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش چهارم/ در تفکرِ هابرماس همواره نوعی پیوند میانِ تحلیلِ فلسفی و نظریۀ اجتماعی وجود دارد، لیکن ماهیتِ آن به گونۀ تدریجی تغییر یافته است. در زمان نگارشِ کتابِ «معرفت و علایق انسانی» چنین می نمود که نظریۀ شناخت بر نظریۀ...

ادامه مطلب...
نبـوغ گفتـاریِ خـود را  با زبـانِ بـدن شکـوفا کنیـم

نبـوغ گفتـاریِ خـود را با زبـانِ بـدن شکـوفا کنیـم

بخش دوم و پایانی/ ۱. کلمات بیشتری یاد بگیریم یکی از متداول‌ترین روش‌های تفکر، تفکر شفاهی یا کلامی است. هرچند که هوشِ چندگانه شامل طیفی از انواع هوش، از هوش ریاضیاتی و موسیقیایی گرفته تا هوش فضایی، هیجانی و کلامی است؛ اما...

ادامه مطلب...
روایتـی  از سـرزمیـن عـجیب

روایتـی از سـرزمیـن عـجیب

باری دوست گرمابه و گلستان من، همان پیرمرد روزگار دیده که چندین و چندین جامه بیشتر از ما پاره کرده است؛ روایت می‌کرد که روزی و روزگاری سرزمینی بود و مردمان آن سرزمین، عادت‌های عجیبی داشتند. چنان که آنان را...

ادامه مطلب...
غـریب را خـدا زده است،  شمـا هـم نفـرینش کنیـد!

غـریب را خـدا زده است، شمـا هـم نفـرینش کنیـد!

از یک نگاه، قوانین را قدرت‌مداران و سرمایه‌داران می‌سازند، تا ابزاری باشد برای حفظ منابع خودشان و سرکوب مخالفین‌شان و کسانی که این منافع را تهدید می‌کنند. به همین دلیل، در قانون‌گذاری‌ها سعی بلیغ صورت می‌گیرد که جرایم حکومتی، جرایم...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش پنجم/ ژورنالست نباید هدفِ تبلیغات یک نهاد،‌ سازمان یا ارگان سیاسی قرار گیرد؛ اما مصاحبه‎ها با صاحبان کارخانه، سخنگویانِ یک نهاد و یا فعالین احـزاب و جــریانات نوعی تبلــیغ به شمار می‎رود که از طــریق مصاحبه به آن مبادرت ورزیده می‎شود. زمانی...

ادامه مطلب...