برگـزاری انتخـابات  در نیـمی از مـراکز رای دهـی!

برگـزاری انتخـابات در نیـمی از مـراکز رای دهـی!

براساس آخرین گزارش نهادهای امنیتی کشور، نزدیک به هزار مرکز رای دهی در دست مخالفان مسلح قرار دارد و در این مناطق برگزاری انتخابات در حال حاضر ناممکن به نظر میرسد. در همین حال این نهادها می‌گویند بیشتر از دو...

ادامه مطلب...
سـرشمـاری از فضـا  جنجـال در زمیـن

سـرشمـاری از فضـا جنجـال در زمیـن

هنوز مشکل شناس‌نامه‌های الکترونیکی پابرجاست و کسی نمی‌داند چه زمانی برای آن راه‌حلی پیدا خواهد شد که مشکلِ تازه‌یی که بدون پیوند با شناس‌نامه‌ها نمی‌تواند باشد، سر برآورده است. در تازه‌ترین مورد، یک نهاد سویدنی، سرشماری جمعیتِ افغانستان را از...

ادامه مطلب...
حکومتِ فعلی  دنبالۀ حکومتِ قبلی

حکومتِ فعلی دنبالۀ حکومتِ قبلی

برخی از سران و کارمندان دولتِ قبلی که دیگر موقعیتی در حکومت فعلی به صورتِ رسمی ندارند، در حالی که کشور را ترک کرده و در کشورهای غربی بر غوندۀ خیر نشسته‌اند، هر روز از طریق فضای مجازی در مورد...

ادامه مطلب...
چگونه با کاندید و معاونیت، هـمواره اشتباه می‌کنیم؟

چگونه با کاندید و معاونیت، هـمواره اشتباه می‌کنیم؟

در هرسه دورۀ انتخابات ریاست جمهوری، آن‌چه از سیاست و کیاست و دموكراسى، بیشترین دغدغۀ سیاسیون، به خصوص قشر جهاد و مقاومت را تشكيل مي‌داده است، اینکه چه کسی کاندید و چه کسانی در تکت انتخاباتی به حیث معاون، شامل...

ادامه مطلب...
ایجاد مناطق امن؛  طرحی در راستایِ آرزوهایِ پاکستان

ایجاد مناطق امن؛ طرحی در راستایِ آرزوهایِ پاکستان

در حالی که آقای غنی برای متقاعد کردنِ طالبان خود را به هر دری می‌زند، در استراتژی‌های این گروه هیچ تغییری رونما نشده است. به دنبال اعلام طرح پیشنهادی صلح با طالبان در نشست دومِ کابل که به‌صورتِ کم‌سابقه به...

ادامه مطلب...