چارۀ مشکلات را  در کجا بجوییـم؟

چارۀ مشکلات را در کجا بجوییـم؟

این روزها بازار شایعه و واقعیت به‌صورتِ عجیبی درهم تنیده شده است. گاهی سخن‌هایی می‌شنوی و گاه می‌خوانی که فلان چهرۀ سیاسی با فلان چهرۀ سیاسیِ دیگر، در حال گفت‌وگو و چانه‌زنی بر سرِ مسایلِ قدرت در کشور اند. فلان...

ادامه مطلب...
بیماران روانی حاکم بر افغانستان

بیماران روانی حاکم بر افغانستان

وقتی مقام‌های ارشدِ کشور اشتباه‌های بزرگ مرتکب می‌شوند، چگونه می‌توان این اشتباه‌ها را توجیه کرد و یا به‌راستی راهی برای توجیهِ آن‌ها پیـدا نمود؟ در هفتۀ گذشته، دو تن از ارشدترین مقام‌های کشور، خطاهایی صورت دادند که به یک‌باره تصویرِ دیگری...

ادامه مطلب...
چهارراه ترانزیت؛  رویایی بزرگ اما در حالِ تحقق

چهارراه ترانزیت؛ رویایی بزرگ اما در حالِ تحقق

افغانستان در سیزده سال گذشته، یعنی دوران زمام‌داری حامد کرزی، ماه عسلِ روابطش با جامعۀ جهانی را به‌سر کرد. در سیزده سال گذشته، افغانستان در محراق توجه جامعۀ جهانی قرار داشت و کمک‌های میلیارد دالری به کشـور سرازیر ‌شد؛ اما...

ادامه مطلب...
روزگارِ سربازان  در دوگـانۀ راســت و دروغ

روزگارِ سربازان در دوگـانۀ راســت و دروغ

زمانی در هنـد بودم. در یکی از گشت‌های روزانه، ناگهان به فکرم رسید که کالایی را که در رسانه‌ها زیاد تبلیغش را شنیده ام، خریداری کنم. به دکانی رفتم و نامِ آن کالا را گرفتم؛ فکر ‌کنم یک نوع کِریمِ...

ادامه مطلب...
خط آهن ترکمنستان و افغانستان

خط آهن ترکمنستان و افغانستان

افتتاح خط آهن میان ترکمنستان و افغانستان گام بسیار مهم و بزرگ در جهت توسعۀ اقتصادی و اجتماعی افغانستان شمرده می شود. بندر آقینه افغانستان را با شبکۀ خط آهن بین المللی آسیا وصل می کند و خط آهن، زمینه...

ادامه مطلب...