یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

بخش پنجم/ کاربردهای بلاغیِ امر امر افزون بر آنکه بخشی از دستور زبان را تشکیل می‌دهد، دارای یک‌سلسله کاربردهای بلاغی نیز هست که در ادبیات، به‌خصوص در شعر وسیعاً مورد استفاده بوده است. امر را به این اعتبار می‌توان به دسته‌‌های ذیل...

ادامه مطلب...
«سکه‌یی که سلیمان یافت» رونمایی شد

«سکه‌یی که سلیمان یافت» رونمایی شد

رمانِ جدیدِ رهنورد زریاب در بخشی از نمایشگاه بزرگ کتاب در دانشگاه کابل، با حضور نویسنده رونمایی شد. سکه‌یی که سلیمان یافت، رمان جدید استاد زریاب است که آن را انتشارات زریاب پس از رمانِ «درویش پنجم»، چاپ کرده است. این رمان...

ادامه مطلب...
یافتـه‌های نـو در بدیـع و بیـان

یافتـه‌های نـو در بدیـع و بیـان

بخش چهارم/ ۳  شعر به اعتبار چگونه‌گی وقوف به معنای آن شعر به این اعتبار به چهار دسته تقسیم می‌شود: 1- عبارت شعر 2- اشارت شعر 3- دلالت شعر 4- اقتضای شعر 1- عبارت شعر: عبارت از کلمات محسوس و روشنی‌ست که از معنای...

ادامه مطلب...
یافته‌های   نو در بدیع  و بیان

یافته‌های نو در بدیع و بیان

بخش سوم/ 2- نص شعر: نص شعر آنست که مقصود متکلم با بیانی که از سوی خودِ متکلم ارایه می‌شود، دانستـه شود نه از نفسِ واژه‌هایی که در شعر به کار رفته است. به تعبیر دیگر؛ معنای برآمده از متنِ شعر...

ادامه مطلب...
یافته‌های   نو در بدیع  و بیان

یافته‌های نو در بدیع و بیان

بخش دوم/ بیان از لفظ مشترک: بیت: مــرا مهرِ سیه‌مویان ز سر بیـرون نخواهد شد قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد «حافظ» اینجا واژه‌ی مهر از الفاظ مشترک بوده که به معنای آفتاب، ماهتاب، محبت و غیره به گونه‌ی یکسان به کار می‌رود؛ امـــــا...

ادامه مطلب...