مقدمه‌یی بر  «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

مقدمه‌یی بر «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

بخش دوم و پایانی/ بنده‌گی با معرفت خاص حضور آدمی است ورنه این‌جا سجده‌ها چون سایه یک‌سر مبهمی است بیــدل سید جمال‌الدین افغانی با فراگیری زبان فرانسه‌یی، کتاب «تربیّت» سپنسر را به عربی برگردان نمود و از اندیشه‌های او در جهت نوسازی نظام آموزشی...

ادامه مطلب...
مقدمه‌یی بر  «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

مقدمه‌یی بر «تأملی در سیر اندیشۀ اسلامی»

بخش نخست/ بنده‌گی با معرفت خاص حضور آدمی است ورنه این‌جا سجده‌ها چون سایه یک‌سر مبهمی است بیــدل تاریخ چیست؟ آیا پدیدیه‌یی عینی و خارجی است و یا امری ذهنی و و روان‌شناختی؟ اگر تاریخ رویدادی در بیرون است، آیا نظمی بر این رویدادها...

ادامه مطلب...
مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش دوازدهـم و پایانی/ سرکار قندهار: اول- در هیأت دولت هند در قندهار پسران میرذوالنون‌بیگ سپه‌سالار از جانب سلطان‌حسین بایقرا - آخرین شاه مقتدر تیموری - حکمرانی داشتند. باری شاه‌بیگ پسر بزرگِ میر ذوالنون را خیال کشورگشایی پیش آمده و عنان به...

ادامه مطلب...
هـژده سـال  پس از سکوتِ  زریـن‌کـوب

هـژده سـال پس از سکوتِ زریـن‌کـوب

دیروز (جمعه 24 سنبله) برابر بود با هژده‌ساله‌گی درگذشتِ عبدالحسین زرین‌کوب، از پژوهشگران و تاریخ‌نگارانِ معروفِ زبان فارسی که در میان فرهنگیان و پژوهش‌گران فارسی‌زبان و به ویژه در افغانستان، جایگاه خاصی دارد و کتاب‌های فراوانِ او را خوانده اند. شمار...

ادامه مطلب...
مادر جمیل داسـتان ایثار یک زن در دفاع از سریچه

مادر جمیل داسـتان ایثار یک زن در دفاع از سریچه

اگر روزى قصۀ اين زن (مادر جميل) را بنويسند، كمتر كسى باور خواهد كرد. احمدشاه مسعود آن‌روز يکی از شديدترين جنگ‌های سال 1361 هجری شمسی را پشتِ سر می‌گذاشتيم؛ جنگی که بر سرِ حفظ و تصاحبِ «سريچه» جريان داشت. عصر روز بود،...

ادامه مطلب...