نظـم و نظمـى‌هـا در پایـگاه خیـلاب

نظـم و نظمـى‌هـا در پایـگاه خیـلاب

از گفته‌های امرصاحب بعد از جنگ خیلاب: «ثواب ایجاد این پایگاه به من میرسد.» خیلاب گویى از ازل براى تبدیل شدن به یک پایگاه چریکى ساخته شده بود. دره‌یی با ارتفاعات بلند و پوشیده از درخت ارچه و شولش که بنا...

ادامه مطلب...
مسعود؛ راهِ میانه و ماندگار

مسعود؛ راهِ میانه و ماندگار

بخش دوم و پایانی/ محمد اقبال لاهوری فلیسوف شرق در کتاب بازسازی اندیشۀ دینی در اسلام می‌گوید که «اسلام و فاداری نسبت به خدا را خواستار است، نه و فاداری نسبت حکومت استبدادی را(3). محمد مجتهد شبستری یکی از اندیشمندان اسلامی...

ادامه مطلب...
شنـاختِ مـن  از مسعودِ کبیـر!

شنـاختِ مـن از مسعودِ کبیـر!

پیش از این‌كه قدوقامت الف را بشناسم و در ذهنم طراحی كنم و به روی كاغذ بیاورم؛ قدوقامت مسعود را می‌شناختم، از چهار ساله‌گی به بعد، قهرمان زنده‌گی من بوده. در بازی‌های كودكانه كه بیشتر در آن‌وقت‌ها جنگ تمثیل می‌شد،...

ادامه مطلب...
مســعود؛  راهِ میـانه و مـاندگار

مســعود؛ راهِ میـانه و مـاندگار

  بخش نخست/ درآمد تاریخ را چراغی دانسته‌اند که به‌وسیلۀ نسل‌های گذشته به آینده‌گان افروخته شده و همۀ انسان‌ها مکلف اند که آن را به نوبۀ خود و بدون کم‌وکاست به نسل‌های بعدی منتقل کنند. بی‌تردید دورۀ جهاد و مقاومت و نقشی که...

ادامه مطلب...
پندارهای شهید احمدشاه مسعود

پندارهای شهید احمدشاه مسعود

شرایط ناگوار و جنگی زمان برای شهید احمدشاه مسعود فرصت نداد تا خاطرات، برنامه‌ها و افکارش را بنویسد. امروز تنها دو مقاله، شماری از نامه‌ها و برشی از یادداشت‌های روزانه‌اش قابل دسترس اند. شاید زنده‌گی انسان‌های بزرگ همین گونه است....

ادامه مطلب...